Базна станица мобилне телефоније "КГ – Дивостин 2", носилац пројекта "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд "


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станице за мобилну телефонију –  базна станица мобилне телефоније "КГ – Дивостин 2" – КГУ115 КГЛ115 у Крагујевцу, на кп.бр. 1333/1 КО Драча,  на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XVIII-501-120/19 од 09.05.2019.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120

5) контакт особа: Слободан Илић

6) телефон, фаx: 034/330 176, 064 653 2343 е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2030,00 динара
- Копија плана предметне локације број  953-1/2017-2937 од 24.10.2017. године

- Извод из листа  непокретности број 565  од 24.10.2017. године

-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна, Предузећа за телекомуникације–Телеком Србија а.д. из Београда, улица Таковска  бр. 2,  и Предузећа за производњу и услуге ПРОФИЛ ДОО Крагујевац из  Крагујевца , 34 204 Дивостин.

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

3) друга документација:

-Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Дивостин 2" – КГУ115 КГО115 у Крагујевцу, на кп.бр. 1333/1 КО Драча, као и Извештај бр. ЕМ-2019-115 од 19.04.2019. године, о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Дивостин 2" – КГУ115 КГО115 коју је израдила овлашћена лабораторија "W-LINE", Аутопут за Загреб 22, 11 080 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 05.06.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-120/19, од 05.06.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 16.05.2019.

Обавештење да је донето решење 06.06.2019.

Обавештени: МЗ "Драћа", МЗ Дивостин, Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било