Базна станица мобилне телефоније "КГ – Енергетика", носилац пројекта "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд "

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:

Базна станице за мобилну телефонију –  базна станица мобилне телефоније "КГ – Енергетика" – КГУ117 КГЛ117 у Крагујевцу, на кп.бр. 7405/12 КО Крагујевац 1, улица Косовска  број 4, на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XVIII-501-123/19 од 18.05.2019.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120

5) контакт особа: Слободан Илић

6) телефон, фаx: 034/330 176, 064 653 2343 е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2030,00 динара
- Копија плана предметне локације број  од 13.04.2018. године

- Извод из листа  непокретности број 952-1/2018-4150 КО Крагујевац 1

-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна, Предузећа за телекомуникације–Телеком Србија а.д. из Београда, улица Таковска  бр. 2,  и ДОО за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга "ЕНЕРГЕТИКА" из  Крагујевца , ул. Косовска  број 4а, Крагујевац.

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

3) друга документација:

-Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Енергетика" – КГУ117 КГЛ117 у Крагујевцу, на кп.бр. 7405/12 КО Крагујевац 1, улица улица Косовска  број 4, као и Извештај бр. 1189 од 15.04.2019. године, о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ – Енергетика" – КГУ117 КГЛ117" коју је израдила овлашћена лабораторија "LABING" DOO, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68 , 11 000 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 10.06.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-123/19, од 10.06.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 23.05.2019.

Обавештење да је донето решење 13.06.2019.

Обавештени: МЗ "Пивара",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било