"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.-проширење радио базне станице "Александра I Карађорђевића"


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станице за мобилну телефонију – проширење радио базне станице мобилне телефоније "КГУ75, КГЛ75, КГО75 Александра I Карађорђевића", у Крагујевцу, на кп.бр. 2697 КО Крагујевац 3, улица Александра Карађорђевића бр. 51, на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XVIII-501-389/19 од 28.08.2019.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110, кабловска телекомуникација

5) контакт особа: Слободан Илић

6) телефон, фаx: 034/330 176, 064/653-23-43, е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Копију плана водова број: 956-1/2013-255 од 10.09.2013. године;

- Извод из листа непокретности број: 952-1/2013-5032 КО Крагујевац 3, од 02.08.2013. године;

- Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме од 13.11.2013. године, закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д., ул. Таковска бр. 2 из Београда, (као закупца), које заступа директор Функције за логистичке и опште послове Небојша Добранић, и Скупштине станара стамбене зграде, ул. Краља Александра Карађорђевића бр. 51, коју заступа председник скупштине станара Горан Савић (као закуподаваца) са друге стране;

- Информацију о локацији број: III-05-350-876, од 10.09.2013. године издата од стране Службе за инфраструктуру, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе;

- Графички прилози;

-Техничке карактеристике опреме.

3) друга документација:

- Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније " КГУ75, КГЛ75, КГО75 Александра I Карађорђевића", број 19-2-1/1080 од 03.05.2019. године, Извштај о испитивању електромагнетног зрачења број 2404/19-50 L IT од 05.05.2019. године коју је израдила овлашћена лабораторија "Институт Ватрогас", Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 25.09.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-389/19, од 25.09.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 05.09.2019.

Обавештење да је донето решење 03.10.2019.

Обавештени: МЗ "Ердоглија",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам", ЈКП "Шумадија"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -