"Spin company" доо-складиште опасног отпадног амбалажног отпада


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Складиште опасног отпадног амбалажног отпада, чија се реализација планира на катастарској парцели 1583/3 КО Крагујевац 1 (улица Индустријска бб, „Радна зона Крагујевац и зона пословања“), од стране носиоца пројекта : "Spin company" д.о.о., на територији града Крагујевца.

 

 1. Евиденциони број захтева:


 

 1. Број досијеа: XVIII-501-343/19 од 26.08.2019.


 

 1. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: "Spin company" д.о.о., улица Индустријска бб,  34 000  Крагујевац.

3) подаци о регистрацији: регистарски/матични број - 07718608
4) шифра делатности: 2030 (производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

5) контакт особа: Милан Чађеновић, директор

6) телефон, фаx: , е-mail: 034/304-965; nesa@spincompany.com

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:


1) упитник - Прилог 2 или 4:

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- из АПР-а БД 23455/2019 од 06.03.2019. године

- Решење Градске управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за изградњу којим се издаје употребна дозвола носиоцу пројекта "Spin company" д.о.о. број: XVIII 3510-240/11 од 05.12.2012. године

- Копија плана број 953-1/2019-48 од 24. 01.2019. године Службе за катастар непокретности Крагујевац

- Препис листа непокретности 10692 бр. 952-1/2019-189 од 24.01.2019. године

-Извештај о испитивању отпада овлашћене лабораторије за испитивање отпада број: 23070306-1 од 05.08.2013. године, Извештај о испитивању отпада овлашћене лабораторије „Институт Мол“ доо за испитивање отпада број: I-2292/16-1 од 18.08.2016. године

-Графички прилози

 

3) друга документација:

 

 1. Одлука о потреби процене утицаја:


Решење да није потребна процена утицаја, донето: 26.08.2019.

 

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-343/19, од 26.08.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 08.08.2019.

Обавештење да је донето решење 05.09.2019.

Обавештени: МЗ "Илићево",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -