"РЕЦ-ЕЕ-О" д.о.о. - Повећање капацитета складишта компоненти насталих трeманом ЕЕ отпада


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Пројекта – Повећање капацитета и површина складишта компоненти насталих тртманом ЕЕ отпада на кп.бр. 1/7 КО Крагујевац 2, од стране носиоца пројекта "РЕЦ-ЕЕ-О" д.о.о. Београд,  огранак откупни центар  Крагујевац, на територији града Крагујевца.

 

 1. Евиденциони број захтева:


 

 1. Број досијеа: XVIII-501-344/19 од 05.08.2019.


 

 1. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: "РЕЦ-ЕЕ-О" д.о.о. Београд,  - огранак откупни центар  Крагујевац 34 000  Крагујевац.

3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 3832 (поновна употреба разврстаних материјала),

5) контакт особа: Велимир Чанак, бр.тел. 011/65-80-585,

6) телефон, фаx: 381 11 6577 315 , е-mail:

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:


1) упитник - Прилог 2 или 4:

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2013-1881, од 23.09.2013.

- Извод из листа  непокретности број 3995 од 26.10. 2017. године

-Информација о локацији бр.XVIII-350-1620/16 од 04.01.2017.

-Извод из Агенције за привредне регистре

-Графички прилози

-Анекс уговора о закупу број 06-230 од 20.10.2017. године

 

3) друга документација:

 

 1. Одлука о потреби процене утицаја:


Решење да није потребна процена утицаја, донето: 28.08.2019.

 

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-344/19, од 28.08.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 08.08.2019.

Обавештење да је донето решење 05.09.2019.

Обавештене институција:
Обавештени: МЗ "Белошевац",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -