"FCA PLASTICS SRBIJA" доо-Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања:


"FCA PLASTICS SRBIJA" доо, за пројекат – Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, на к.п. бр. 1/1 КО Крагујевац 1 (улица Косовска број 4), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:

 1. Број досијеа: XVIII-501-8/19 од 14.01.2019.

 2. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа"Green inženjering" doo – Крагујевац - овлашћено предузеће, поднело је захтев у уме носиоца пројекта "FCA PLASTICS SRBIJA" доо,


2) адреса: Косовска бр. 4, 34000 Крагујевац

3) подаци о регистрацији: регистарски број/матични број: 20696192
4) шифра делатности: 2932, производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила
5) контакт особа: Александар Томовић
6) телефон, 069/2000247, е-mail: aleksandar.tomovic@fcagroup.com

 

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- Потврда о уплати РАТ

- Препис листа непокретности бр. 4263, КО Крагујевац 2 број: 952-1/2019-4201, Крагујевац

- Решење о локацијској дозволи XVIII 353-454/10 од 13.07.2010.

- Решење из АПР-а, БД 89449/2018 од 10.10.2018. године

- Решење о издавању водне дозволе 2-07-1947/3 од 03.05.2017. године („Србијаводе“)

- План управљања отпадом поверен предузећу „Кемис“ доо

3) друга документација:

Све је горе наведено у претходној тачки.


 1. Одлука о потреби процене утицаја:
  Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања и одређен је обим и садржај, донето: 13.01.2019. године.
  1) назив надлежног органа: Служба за заштиту животне средине
  2) датум и број: XVIII-501-8/19 од 13.01.2019. године


 

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  1) о достављању одлуке:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 17.01.2019. године - јавност

Обавештење да је поднет захтев 17.01.2019. године – институције Обавештење да је донето решење 07.02.2019.– јавност

Обавештење да је донето решење 06.02.2019. године – институције

Обавештени зинтересовани органи и организације: Природно-математички факултет, Месна заједница Палилуле, Институт за јавно здравље, ЈП „Урбанизам“, ЕИД „Младен Караман“, ЈКП „Водовод и канализација“.

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 7. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

 9. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања поднет 31.05.2019. године број: XVIII-501-8/19 од 31.05.2019. године.

 12. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;


Студија о  процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта – Производни погон за производњу пластичних браника за аутомобиле, на к.п. бр. 1/1 КО Крагујевац 1 (улица Косовска број 4), на територији града Крагујевца, број: XVIII-501-8/19 од 31.05.2019. године

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

Извод о регистрацији привредног субјекта; АПР, РС

Решење о регистрацији привредног субјекта БД 103499/2012, АПР, РС

Решење о регистрацији привредног субјекта БД 89449/2018 о промени података АПР

Решење о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, бр. XVIII-501-8/19; Градска Управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине

Препис листа непокретности број 4263 К.О. Крагујевац 2; Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-1/2018-4201

Решење о локацијској дозволи бр. XVIII 353-454/10 за реконструкцијu са надградњом и доградњом постојећих објеката и изградњу нових објеката у комплексу „Фиат аутомобили Србија“; Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање

Копија плана детаљне регулације „Застава аутомобили“ размера 1:2500 бр. 953- 1/2010-4191; Републички геодетски завод ,Служба за катастар непокретности Крагујевац

Услов прикључења за изградњу нових и реконструкцији постојећих објеката у комплексу „Фиат аутомобили Србија“ бр. 11105/1; ЈКП „Водовод и канализација“

Електроенергетска сагласност на локацију бр. 1-3-8068; ЕД Електрошумадија Крагујевац

Сагласност на локацију за реконструкцију постојећих објеката и изградњу нових, бр.66.10.30.ПП; Енергетика д.о.о. у реструктурирању, Крагујевац

Услов за прикључење за изградњу нових објеката и реконструкцију постојећих у комплексу „Фиат аутомобили Србија“, бр. XVIII 353-454/10; Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање

Услови и подаци за израду техничке документације за изградњу нових објеката и реконструкцију постојећих у комплексу „Фиат аутомобили Србија“; ЈП „Србијагас“ Организациони део Београд

Сагласност за изградњу нових објеката и реконструкцију постојећих у комплексу „Фиат аутомобили Србија“, бр. 172/2010; Телеком Србија, Извршна јединица Крагујевац, Служба за планирање и инжењеринг

Обавештење у вези издавања водних услова, бр. 325-05-00739/2010-07; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Решење о издавању водопривредних услова, бе. 325-05-906/2009-07; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Уговор о сарадњи привредног друштва „Фиат Аутомобили Србија“д.о.о, Слободна зона „ФАС“ д.о.о, привредног друштва „Magneti Marelli“ d.o.o. од 24.11.2011.

План управљања отпадом „Magneti Marelli“ d.o.o; „Кемис“ д.о.о. Ваљево

Извештај о мерењу буке у животној средини бр. 13/13-2-18.06.2013; „MD PROJEKT INSTITUT“ d.o.o.

Извештаји о испитивању отпада; „ANAHEM“ d.o.o. Beograd

Извештај о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух на емитерима пећи за сушење после прања, пећи за сушење прозирног лака и регенеративног термалног оксидатора бр. 78092001; „ANAHEM“ d.o.o. Beograd

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


 

Обрађивач студије:  „GREEN INŽENJERING“ DOO

Булевар Краљице Марије 54К/Л8 , Крагујевац

Радни тим:

Слађан Стојковић, дипл.грађ.инж. , Одговорни пројектант грађевинских контрукција објеката високоградње

Верица Максимовић, дипл.маш.инж.

Предраг Гавриловић, дипл.маш.инж.
Сања Калајановић, дипл.геогр.

Катарина Митровић, маст.инж.технол.

 

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


Јавни увид је трајао од 13.06.2019. до 04.07.2019. године. Јавна расправа одржана 8. јула 2019. године са почетком у 11.00h у канцеларији број 208, зграда Градске Управе Крагујевац.

Обавештени: Јавност (лист „Крагујевачке новине“), 13.06.2019. године, као и заинтересовани органи и организације 12.06.2019. године.

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.


Допуна захтева за давање сагаласности на Студију, тј. Допуна Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, дана 26.08.2019. године

 1. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерака Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисиј 26.08.2019. године

Позив на прву седницу техничке комисије члановима: 11.07.2019. године

I седница Техничке комисије: 23.07.2019. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 26.08.2019. године
II седница Техничке комисије: 27.08.2019. године

Записник са Друге седнице Техничке комисије: 27.08.2019. године

 

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техничке комисије за измену и допуну Студије: 23.07.2019. године
Доставили измењену студију: 26.08. 2019. године


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XVIII-501-8/19 од 28.08.2019. године.

 

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност (лист "Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 05.09. 2019. године

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 2. Подаци о овлашћеном лицу