"ТЕЛЕКОМ Србија а.д.-проширење базне станице "КГ – Факултет Инжињерских Наука"


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Проширење постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ – Факултет Инжињерских Наука" – КГ66, KГУ66, КГЛ66, КГО66, конфигурације примопредајника GSM900 2+2+2, UMTS2100 3+3+3 а у системима LTE800 и LTE1800 износи 1+1+1 (проширује се за функционалну целину КГО66 – 4G /LTE800), која се налази на кп.бр. 922/1 КО Крагујевац 3, улица Сестре Јањић број 6 (на згради Факултета инжењерских наука) на територији Града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XVIII-501-407/19 од 19.09.2019.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110, кабловска телекомуникација

5) контакт особа: Слободан Илић

6) телефон, фаx: 034/330 176, 064/653-23-43, е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2012-456 од 13.03.2012. године;

- Извод из листа  непокретности број 952-1/2012-1449 КО Крагујевац, од 13.03.2012. године;

-Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме од 04.09.2012. године закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д., ул. Таковска бр. 2 из Београда, (као закупца) које заступа извршни директор за мрежу Филип Банковић, и Факултета инжињерских наука кога заступа декан Мирослав Бабић (као закуподавца) са друге стране;

- Графички прилози;

-Техничке карактеристике опреме.

3) друга документација:

-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ – Факултет инжењерских наука" – КГ66/KГУ66/КГЛ66/КГО66 израђена од стране овлашћеног правног лица, Лабораторија "W-line" д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд овлашћен за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 08.10.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-407/19, од 08.10.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 19.09.2019.

Обавештење да је донето решење 10.10.2019.

Обавештени: МЗ "Вашариште",  Институт за јавно здравље, Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам", ЈКП „Шумадија“, ЈКП „Водовод и канализација“

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -