"COPER TRADE" д.о.о. Чачак - огранак Крагујевац -Постројење за складиштење опасног отпада


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Постројење за складиштење опасног отпада – отпадних муљева од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала – хидрометалургије метала, чија се реализација планира на кп.бр. 1515 КО Крагујевац 1 (улица Складишни центар број 2), од стране носиоца пројекта "COPER TRADE" д.о.о. Чачак - огранак Крагујевац, на територији града Крагујевца.

 

 1. Евиденциони број захтева:


 

 1. Број досијеа: XVIII-501-441/19 од 28.10.2019.


 

 1. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:


1) име/назив предузећа: "COPER TRADE" д.о.о. Чачак - огранак Крагујевац, улица Складишни центар бр. 2,  34 000  Крагујевац.

3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 3832 -поновна употреба разврстаних материјала

5) контакт особа: Иван Цековић-израда документације,  директор: Десимир Станушић

6) телефон, бр.тел. 069/49-311-51 фаx: , е-mail:

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:


1) упитник - Прилог 2 или 4:

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Копија плана предметне локације број 953-1/2019-134, од 01.02.2019.

- Извод из листа  непокретности број 952-1/2018-10371 КО Крагујевац 1 од 08.10.2018.

-Информација о локацији XVIII-350-166/19 од 09.07.2019.

-Извештај о испитивању отпада

-Решење из АПР-а од 28.12.2018. године

-Графички прилози

 

3) друга документација:

 

 1. Одлука о потреби процене утицаја:


Решење да није потребна процена утицаја, донето: 18.11.2019.

 

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине

2) датум и број: XVIII-501-441/19, од 18.11.2019.

 

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Дневни лист "Крагујевачке новине'':

Обавештење да је поднет захтев 31.10.2019.

Обавештење да је донето решење 21.11.2019.

Обавештени: МЗ "Илићево",  Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију - Одељење за инспекцијске послове - Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -