"ТЕЛЕНОР Д.О.О. - Базна станицa "Крагујевац 6" у улици Кнеза Михаила  број 287


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станице за мобилну телефонију – (затечено стање) "Крагујевац 6" на животну средину на катастарским парцелама  број 10515/5 и 10515/15 КО Крагујевац 3, у улици Кнеза Михаила  број 287; GSM900/UMTS900/ LTE1800/ LTE800/UMTS2100 мреже јавних мобилних комуникација "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд"

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XVIII-501-425/19 од 21.10.2019.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд " из Београда, улица Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120

5) контакт особа: Дејан Павловић

6) телефон, фаx: 011/44-00-521, е-mail: Dejan.N.Pavlovic@telenor.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Копија плана предметне локације број: од 14.08.2015. године

- Извод из поседовног листа број: 1130 од 04.07.2002. КО Крагујевац 3

-Уговор о закупу непокретности закључен између уговорних страна –Предузећа за телекомуникације Телеком Србија Београд, Таковска број 2 кога заступа Предраг Ћулибрк (као закуподаваца) и  Теленора д.о.о. из Београда, улица Омладинских бригада  бр. 90, кога заступа Ингеборг Оефстхус (као закупац)

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

-Употребна дозвола издата ОператеруТелеком Србија ад за постављање и употрбу радио базне станице

-Решење број 351-02-00170-02/2002-04 од 06.12.2004. године

3) друга документација:

-Стручна оцена оптерећења животне средине  у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ 6", на кп.бр. 10515/5 и 10515/15  КО Крагујевац 3, као и Извештај бр. ЕМ-2019-284 од 07,10,2019. године о испитивању нејонизујућег електромагнетског зрачења у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КРАГУЈЕВАЦ 6" коју је израдила овлашћена лабораторија "W-line", Аутопут за Загреб број 22, 11 080 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 18.11.2019.

1) назив надлежног органа: Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине - Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине
2) датум и број: XVIII-501-425/19, од 18.11.2019.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 31.10.2019.

Обавештење да је донето решење 21.12.2019.

Обавештени: МЗ "Станово",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

Приговор комшије које се налазе поред локације на којој се налзи базна станица да приликом поновног испитивања нивоа електромагнетног зрачења уврсте и испитну тачку на којој ће се вршити мерење на њиховој кући.
8. Жалба.

Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -