"МЛЕКАР СЗР Мијат Куч"-изградње објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања:


"МЛЕКАР СЗР Мијат Куч" , за пројекат – изградње објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе, пратече просторије и администрацију, на к.п. бр. 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2  КО Крагујевац 4 (улица Светолика Младеновића број 71), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:

 1. Број досијеа: XVIII-501-104/19 од 18.04.2019.

 2. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа"ЕCOLogica Urbo DOO – Крагујевац - овлашћено предузеће, поднело је захтев у уме носиоца пројекта "МЛЕКАР СЗР Мијат Куч"


2) адреса: Светолика Младеновића број 71, 34000 Крагујевац

3) подаци о регистрацији: регистарски број/матични број: 54931018

4) шифра делатности: 1051, Прерада млека и производња сирева
5) контакт особа: Сања Андрејић
6) телефон, 069/693 547, е-mail: office@ecourbo.com

 

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- Потврда о уплати РАТ

- Препис листа непокретности бр. 2464, КО Крагујевац 4 број: 952-1/2018-9735, Крагујевац

-копија плана број 953-1/2018-3127 од 19.09.2018. године

- Информација о локацији  XVIII 350-1429/18 од 03.12.2018.

- Решење из АПР-а носиоца пројекта

-Решење о издавању водне дозволе  број 8993/2  од 27.11.2018. године („Србијаводе“)

-Услови у погледу мера заштите од пожара 09/16/2/1 бр. 217-9188/18-2 од 06.07.2018. године

-Технички услови ио сагласност за изградњу пословног објекта бр.276084/3-2018 од 09.07.2018. године

-Услови за пројектовање и прикључење –Србијагас

-Записник Републичке дирекције за воде , Одељење водне инспекције, број 270-325-092/2018-07

-Уговор о контроли отпадних вода број 1326/1 од 31.08.2018. издат од стране "Поморавље" Ћуприја

-Графички прилози

3) друга документација:

Све је горе наведено у претходној тачки.


 1. Одлука о потреби процене утицаја:
  Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја  и одређен је обим и садржај, донето: 13.05.2019. године.
  1) назив надлежног органа: Служба за заштиту животне средине
  2) датум и број: XVIII-501-104/19 од 13.05.2019. године


 

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  1) о достављању одлуке:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 25.04.2019. године - јавност

Обавештење да је поднет захтев 24.04.2019. године – институције Обавештење да је донето решење 16.05.2019.– јавност

Обавештење да је донето решење 15.05.2019. године – институције

Обавештени зинтересовани органи и организације: Природно-математички факултет, Месна заједница Виногради, Институт за јавно здравље, ЈП „Урбанизам“, ЕИД „Младен Караман“, ЈКП „Водовод и канализација“.

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта –Изградње објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе, пратеће просторије и администрацију на кп.бр. 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2 КО Крагујевац 4,  поднет 26.06.2019. године број: XVIII-501-104/19 од 26.06.2019. године

 

 1. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;


Студија о  процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта Изградње објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе, пратеће просторије и администрацију на на к.п. бр. 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, број: XVIII-501-104/19 од 26.06.2019. године

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

Извод о регистрацији привредног субјекта; АПР, РС

Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, бр. XVIII-501-104/19; Градска Управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине

Препис листа непокретности број 2464, број  К.О. Крагујевац 4; Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-1/2018-11393,952-1/2018-9735, 952-1/2018-11649

Решење о локацијској дозволи бр. ROP-KRG-16159-LOCH-2/2019 од 18.03.2019. године за Пројекат - Изградње објекта производње  млечних производа, хладњачу за готове производе, пратеће просторије и администрацију

Информација о локацији са подацима за израду урбанистичког пројекта за израдњу објекта  на кп.бр. 3787/1, 3792/1, 3792/2 и 3785/2 КО Крагујевац 4 издата од Градске управе за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање дана 03.12.2018. године;

Копија плана размера 1:1000 бр. 953- 1/2018-3127; Републички геодетски завод ,Служба за катастар непокретности Крагујевац

Услов за пројектовање и прикључење за изградњу пословног објекта ( П-855метара квадратних), ЈКП „Водовод и канализација“

Електроенергетска сагласност на локацију  од 26.07.2018.год. издату од ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Крагујевац

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА , Управа за ванредне ситуације 09/16/2/1 бр.217-9188/18-2 од 06.07.2018.

Сагласност Телеком Србија, извршна јединица Крагујевац, деловодни број 276084/3-2018 од 09.07.2018. године.

Услови и подаци за израду техничке документације за изградњу нових објеката и реконструкцију постојећих, објекта производње млечних производа, хладњачу за готове производе, пратеће просторије и администрацију Србија“; ЈП „Србијагас“ Организациони део Београд .

Сагласност број 05-1482/1 од 09.07.2018. год., Ј.П. ПУТЕВИ КРАГУЈЕВАЦ

Обавештење у вези издавања водних услова, бр. 270-325-092/2018-07; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Решење о издавању водопривредних услова, бе. 325-05-906/2009-07 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Решење о издавању водне дозволе број 8993/2 од 27.11.2018.

Уговор о контроли отпадних вода број 1326/1 од 31.08.2018.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


 

Обрађивач студије:  „ECOlogica URBO“ DOO

Улица Саве Ковачевића 3/1 , Крагујевац

Радни тим:

Евица Рајић, дипломирани еколог ,

Сања Андрејић, мастер еколог, Светлана Ђоковић, дипломирани еколог, Звездана Новаковић, мастер инж. технологије, Невена Јањовић,дипл.просторни планер, Гоца Дамљановић
.

 

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


 

Јавни увид је трајао од 04.07.2019. до 25.07.2019. године. Јавна расправа одржана 01.08.2019. године са почетком у 11.00h у канцеларији број 208, зграда Градске Управе Крагујевац.

 

Обавештени: Јавност (лист „Крагујевачке новине“), 04.07.2019. године, као и заинтересовани органи и организације 02.07.2019. године.

 

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.


Допуна захтева за давање сагаласности на Студију, тј. Допуна Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, дана 13.08.2019. године

 1. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерака Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисиј 26.08.2019. године

Позив на прву седницу техничке комисије члановима: 22.07.2019. године

I седница Техничке комисије: 02.08.2019. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 15.08.2019. године
II седница Техничке комисије: 19.08.2019. године

Записник са Друге седнице Техничке комисије: 19.08.2019. године

 

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техничке комисије за измену и допуну Студије: 05.08.2019. године
Доставили измењену студију: 13.08. 2019. године


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XVIII-501-104/19 од 20.08.2019. године.

 

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност (лист "Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 22.08. 2019. године

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 2. Подаци о овлашћеном лицу