"BECCHIS OSIRIDE" д.o.o.-Реконструкција и доградња индустријског објекта


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Реконструкција и доградња индустријског објекта, чија се реализација планира на кат. парц. број 1559/1, 14530/9, 14530/19 КО Крагујевац 1 (ул. Драгослава Срејовића бр. 89), на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-69/20 од 21.02.2020. године.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "BECCHIS OSIRIDE" д.o.o., Драгослава Срејовића 89, Крагујевац.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 2932

5) контакт особа: директор Велимир Стаменић

6) телефон, фаx: 034/364-107, е-mail: info@becchisosiride.it

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара

- Копија плана Р=1:1000, бр.952-04-304-3215/2019 од 01.10.2019. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
- Копија плана водова Р=1:1000, бр.952-04-025-15452/2019 од 02.10.2019. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац.

- Извод из Листа непокретности бр. 10850 КО Крагујевац 1, бр. 952-04-025-850/2020 од 24.01.2020. године.

- Извод из АПР-а, матични број 20767561 од 11.10.2019. године;

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

- Локацијски услови број ROP-KGR-28998-LOC-1/2019 од 14.11.2019. године, Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за обједињену процедуру, Служба за урбанизам;

3) друга документација:

- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 04.03.2020.

1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

2) датум и број: XXV-02-501-69/20 од 04.03.2020. година.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Новости'':


Обавештење да је поднет захтев 22.02.2020.

Обавештење да је донето решење 05.03.2020.

Обавештени: МЗ "Илићево",  Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -