"VIP mobile" д.o.o.-Проширење базне станице "КГ3010_01 КГ_Крагујевац_Вашариште"


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Проширење постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ3010_01 КГ_Крагујевац_Вашариште" (постављен на згради Факултета инжињерских наука), реконструисани затечени извор мобилне телефоније GSM900/LTE800/UMTS2100/DSC1800/LTE1800, на животну средину конфигурације примопредајника 2+2+2 за систем GSM900, 1+0+0 за систем DCS1800, 3+3+3 за систем UMTS2100 и 1+1+1 за систем LTE800 и LTE1800 по секторима, на кп.бр. 922/1 КО Крагујевац 3 (улица Сестре Јањић бр.6), на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-93/20 од 12.03.2020.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "VIP mobile" д.o.o., ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд. Подносилац захтева: Квалитет а.д. Ниш, ул. Светог цара Константина 82-86, Ниш


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110, кабловска телекомуникација

5) контакт особа: Иван Благојевић

6) телефон, фаx: 018/550-624, е-mail: kontakt@vipmobile.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Уговор о закупу А2929 од 11.07.2008. године, закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "VIP mobile" d.o.o., ул. Омладинских бригада бр. 21 из Београда, (као закупца), које заступају Roland Haidner и Дарко Парун, а које по специјалном пуномоћју заступа пуномоћник Милован Марковић, и Машинског факултета Крагујевац, ул. Сестре Јањић бр.6 кога заступа декан Мирослав Бабић (као закуподаваца) са друге стране;  Уз Уговор и Анекс уговора о закупу А2929 од 01.01.2012. године;

- Решење о одобрењу за употребу два челична суба са носачима за антене, број XVIII3510-84 од 30.11.2011. године, издато од Градске управе за просторно планирање, изграду заштиту животне средине града Крагујевца, Одељења за изградњу;

- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3010_01 КГ_Крагујевац_Вашариште" и техничке карактеристике опреме

- Графички прилози;

-Техничке карактеристике опреме.

3) друга документација:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3010_01 КГ_Крагујевац_Вашариште", број 161900660N од 10.02.2020. године.

- Извештај о испитивању нејонизујућег и електромагнетног зрачења број 161900660N од 21.10.2019. године, које је израдила лабораторија "КВАЛИТЕТ" Ниш, Сектор за испитивање, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Булевар светог цара Константина бр. 82-86, 18 000 Ниш, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

 

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 13.04.2020.

1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-93/20 од 12.03.2020.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Новости'':


Обавештење да је поднет захтев 24.03.2020.

Обавештење да је донето решење 16.04.2020.

Обавештени: МЗ "Вашариште",  Институт за јавно здравље, Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам", ЈКП „Шумадија“, ЈКП „Водовод и канализација“

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -