"Tеленор"д.о.о.- Базна станица на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 3", Клинички центар


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станица мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 3" (планиране конфигурације примопредајника за outdoor базне станице 2+3+3 за систем GSM900, 1+1+1 за системе UMTS900, LTE800, LTE1800 и 3+3+3 за систем UMTS2100, респективно по секторима, као и планиране конфигурације примопредајника за  indoor базне станице 1 за системе UMTS900 и LTE1800 и 2 за систем GSM900, респективно по секторима) која се налази на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина 30 (Клинички центар), на територији Града Крагујевца

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-11/20 од 09.01.2020. године

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕНОР Д.О.О. Београд " из Београда, улица Омладинских бригада бр. 90, 11070 Нови Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120

5) контакт особа: Дејан Павловић

6) телефон, фаx: 011/44-00-521, е-mail: Dejan.N.Pavlovic@telenor.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме од 18.07.2000. године закључен између уговорних страна: Клиничко болничког центра Крагујевац и Предузећа Мобилне телекомуникације ″Srbija″ BK-PTT из Београда.

- кратак опис пројекта радио базне станице "Крагујевац 3" – улица Змај Јовина 30, Клинички центар у Крагујевцу

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

3) друга документација:

- Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "Крагујевац 3”, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "W-LINE" доо из Београда, Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, овлашћен за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

- Извештај о испитивању електромагнетног зрачења  број ЕМ - 2019/231 од 31.07.2019. године, израђен од стране овлашћене лабораторије "W-LINE" доо из Београда;

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 31.03.2020. године

1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне
2) датум и број: XXV-02-501-11/20, од 31.03.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 30.01.2020. године

Дневни лист "Новости'':

Обавештење да је донето решење 04. И 05.04.2020. године

Обавештени: МЗ "1. мај",  Институт за јавно здравље, Завод за здравствену заштиту радника,  Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -