"VIP mobile" доо - базна станица "КГ3018_05 KG_Крагујевац_Бресница"


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, "КГ3018_05 KG_Крагујевац_Бресница", на кп. кп.бр. 8692/1 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца

 1. Евиденциони број захтева: XVIII-501-280/17

 2. Број досијеа: XXV-02-501-28/20, од 22.01.2020. године

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "VIP mobile" д.o.o., из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Иван Благојевић ("Квалитет",  ул. Булевар светог цара Константина бр. 82-86,  Ниш)
6) телефон, фаx, е-mail: 018/550-624

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2090.00 динара
- Копија плана и препис листа  непокретности

- Уговор о закупу власника земљишта-непокретности која се налази на кп.бр. 8692/1 КО Крагујевац 1 и закуподавца од 15.04.2009. године, закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "VIP mobile" d.o.o., ул. Омладинских бригада бр. 21 из Београда, (као закупца), које заступају Roland Haidner и Дарко Парун

- Анекс Уговора од 01.04.2019. године (између Миловановић Миленка из Крагујевца, ул. Танкосићева бр.96, са једне стране као закуподавца, и "VIP mobile" d.o.o., ул. Омладинских бригада бр. 21 из Београда, као закупца, кога заступају Milan Zaletel  и Натали Делић, са друге стране)

- Извод из листа непокретности број: 952-02-5242 КО Крагујевац 1, од 20.01.2020. године

- Графички прилози

- Информација о локацији

- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3018_05 KG_Крагујевац_Бресница"

- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.090,00 динара.

3) друга документација:

-  Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3018_05 KG_Крагујевац_Бресница", број 161900670 од 30.12.2019. године

-  Извштај о испитивању нејонизујућег и електромагнетног зрачења број 161900670 од 10.12.2019. године коју је израдила лабораторија "КВАЛИТЕТ" Ниш, Булевар светог цара Константина бр. 82-86, 18 000 Ниш

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 20.02.2020.

1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-28/20, од 20.11.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 30.01.2020.

Обавештење да је донето решење 27.02.2020.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 30.01.2020.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 27.02.2020.

Обавештени: МЗ "Бресница",  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију ,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 9. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 11. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 12. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 13. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 14. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 15. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 16. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 17. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 18. Подаци о овлашћеном лицу
  -