Базна станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, "КГ4441_01 КГ_Крагујевац_центар_5", кп.бр. 3902 КО Крагујевац 3

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базна станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, "КГ4441_01 КГ_Крагујевац_центар_5", кп.бр. 3902 КО Крагујевац 3, ул. Николе Пашића бр. 10а, на територији града Крагујевца

2. Евиденциони број захтева:

3. Број досијеа: XXV-02-501-97/20, од 13.03.2020. године

4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:

1) име/назив предузећа: "VIP mobile" д.o.o., из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Иван Благојевић ("Квалитет", ул. Булевар светог цара Константина бр. 82-86, Ниш)
6) телефон, фаx, е-mail: 018/550-624

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта

1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2090.00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
- Уговор о закупу закључен између уговорних страна: закуподавца Стамбене заједнице у улици Николе Пашића 10 из Крагујевца, која се налази на кп.бр. 3902 КО Крагујевац 3, и "VIP mobile" d.o.o., са седиштем у Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, (као закупца)
- Препис листа непокретности бр. 6096 КО Крагујевац 3
- Графички прилози
- Информација о локацији за катастарску парцелу 3902 КО Крагујевац 3, број: XVIII-350-1066 од 05.09.2019. године
- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ4441_01
КГ_Крагујевац_центар_5"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.090,00 динара.
3) друга документација:
- Стручнa оценa оптерећења животне средине у локалној зони радио - базне станице мобилне телефоније "КГ4441_01 КГ_Крагујевац_центар_5", број 161900780N од 18.02.2020. године
- Извештај о испитивању нејонизујућег и електромагнетног зрачења број 161900780N од 06.12.2019. године коју је израдила лабораторија "КВАЛИТЕТ" Ниш, Булевар светог цара Константина бр. 82-86, 18 000 Ниш
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 13.04.2020.
1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-97/20, од 13.04.2020. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 24.03.2020.
Обавештење да је донето решење 16.04.2020.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 23.03.2020.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 16.04.2020.

Обавештени: МЗ "Центар", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију , Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу