Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Базне станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, - проширење базне станице "КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Базне станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, - проширење базне станице "КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2", реконструисани затечени извор мобилне телефонијена, на кп.бр. 7038 КО Крагујевац 4 (ул. Ратка Павловића бр.26), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-29/20, од 23.01.2020. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "VIP mobile" д.o.o., из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Иван Благојевић ("Квалитет", ул. Булевар светог цара Константина бр. 82-86, Ниш)
6) телефон, фаx, е-mail: 018/550-624
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2090.00 динара
- Копија плана, бр. 953-1/2014-246, од 27.01.2014.
- Препис листа непокретности, бр. 953-1/2014-246, од 31.01.2014.
- Уговор о закупу власника земљишта-непокретности која се налази на кп.бр. 7038 КО Крагујевац 4 (ул. Ратка Павловића бр. 26) и закуподавца од 09.06.2014. године, закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "VIP mobile" d.o.o., ул. Омладинских бригада бр. 21 из Београда, (као закупца), који заједнички заступају Andreas Graf и Дејан Кастелић, са једне стране и Владана Михајиловића, ул. Ратка Павловића бр. 26 (као закуподаваца) са друге стране
- Графички прилози
- Информација о локацији
- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.090,00 динара.
3) друга документација:
- Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3102_03 KG_Крагујевац_Аеродром_2", број 161900680N од 27.12.2019. године
- Извштај о испитивању нејонизујућег и електромагнетног зрачења број 161900680 од 22.11.2019. године коју је израдила лабораторија "КВАЛИТЕТ" Ниш, Булевар светог цара Константина бр. 82-86, 18 000 Ниш
- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 20.02.2020.
1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-29/20, од 20.02.2020. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 30.01.2020.
Обавештење да је донето решење 27.02.2020.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 30.01.2020.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 27.02.2020.

Обавештени: МЗ "Аеродром", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма, Инспекцију за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу