Доградња објекта за потребе штампарије, која се налази на кп.бр.1769/1 КО Крагујевац 4, ул. Интернационалних бригада бр. 65, из Крагујевца

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Доградња објекта за потребе штампарије, која се налази на кп.бр. 1769/1 КО Крагујевац 4, ул. Интернационалних бригада бр. 65, из Крагујевца, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "ШТАМПАРИЈА ИДЕА" д.о.о.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-82/20 од 03.03.2020. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "ШТАМПАРИЈА ИДЕА" д.о.о., ул. Интернационалних бригада бр. 65, из Крагујевца
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 22220
5) контакт особа: Славољуб Грачић – директор, Гоца Дамљановић
6) телефон, фаx: 034/331-332, 069/693-564, е-mail:
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Измена локацијских услова за потребе измене грађевинске дозволе услед измена у току градње, број: ROP-KRG-16361-LOCH-1-2019, од 24.06.2019. године, издату од Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељења за обједињену процедуру, Служба за урбанизам,
- Решење из АПР-а, БД 195590/2009, од 21.12.2009, године,
- копију плана број 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности, Препис листа непокретности (21277), број 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године издату од Службе за катастар непокретности,
- Извод из листа непокретности број 21277 КО Крагујевац 4, 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године
- Графички прилози
3) друга документација:
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 23.03.2020.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-82/20 од 23.03.2020. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење да је поднет захтев 06.03.2020. Локални недељник "Крагујевачке"
Обавештење да је донето решење 26.03.2020. Дневни лист "Новости"

Обавештени: МЗ "Петровац", Институт за јавно здравље, Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма - Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу