"ШТАМПАРИЈА ИДЕА" д.о.о.-Доградња објекта за потребе штампарије, ул. Интернационалних бригада бр. 65


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Доградња објекта за потребе штампарије, која се налази на кп.бр. 1769/1 КО Крагујевац 4, ул. Интернационалних бригада бр. 65, из Крагујевца, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "ШТАМПАРИЈА ИДЕА" д.о.о.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-82/20 од 03.03.2020. године

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ШТАМПАРИЈА ИДЕА" д.о.о., ул. Интернационалних бригада бр. 65, из Крагујевца


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 22220

5) контакт особа: Славољуб Грачић – директор, Гоца Дамљановић

6) телефон, фаx: 034/331-332, 069/693-564, е-mail:

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Измена локацијских услова за потребе измене грађевинске дозволе услед измена у току градње, број: ROP-KRG-16361-LOCH-1-2019, од 24.06.2019. године, издату од Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељења за обједињену процедуру, Служба за урбанизам,

- Решење из АПР-а, БД 195590/2009, од 21.12.2009, године,

- копију плана број 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности, Препис листа непокретности (21277), број 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године издату од Службе за катастар непокретности,

- Извод из листа непокретности број 21277 КО Крагујевац 4, 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године

- Графички прилози

3) друга документација:

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 23.03.2020.

1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-82/20 од 23.03.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Обавештење да је поднет захтев 06.03.2020. Локални недељник "Крагујевачке"

Обавештење да је донето решење 26.03.2020.  Дневни лист "Новости"

Обавештени: МЗ "Петровац",  Институт за јавно здравље,  Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма -  Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -