"Неша Петрол доо" - Изградња бензинске станице теч. гориво и ТНГ (улица Краљевачког батаљона)


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања:


Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом, чија се реализација планира на катастарској парцели 15286 КО Крагујевац 3 (улица Краљевачког батаљона),  на територији града Крагујевца, носиоца пројекта "Неша Петрол доо" из Тополе
2. Евиденциони број захтева:

 1. Број досијеа: XVIII-501-108/19 од 22.04.2019.

 2. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа"ЕCOLogica Urbo DOO – Крагујевац - овлашћено предузеће, поднело је захтев у уме носиоца пројекта "Неша петрол"доо


2) адреса: Београдски пут бб, Топола

3) подаци о регистрацији: регистарски број/матични број: 54931018

4) шифра делатности: 4730, Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
5) контакт особа: Светлана Ђоковић
6) телефон: 034/331-332, 069/693-561, е-mail: office@ecourbo.com

 

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

 

- Извод из АПР-а;

- Копија плана 1:1000;

- Извод из Листа непокретности, број 8208, КО Крагујевац 3, град Крагујевац;

- Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број XVIII-501-108/19 од 13.05.2019. године, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, Крагујевац;

- Информација о локацији бр. XVIII 350-727/18 од 07.06.2016. године, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање;

- Информација о локацији за саобраћајни прикључак бр. 350-02-00631/2019-14 од 15.01.2019. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд;

- Локацијски услови за изградњу саобраћајног прикључка бензинске станице са пратећим садржајима бр. 350-02-00631/2019-14 од 24.02.2020. године, године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд;

- Локацијски услови за изградњу бензинске станице бр. ROP-KRG-34431-LOC-3/2020 од 13.04.2020. године, Oдељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Град Крагујевац;

- Услови бр. 19373/1 од 27.11.2019. године., Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац;

- Услови бр. 839/1 од 17.01.2020. године., Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац;

-  Услови бр. 33/20 G.O. од 20.01.2020. године, „Енергетика“ ДОО Крагујевац,

- Услови за укрштање и паралелно вођење бр. 8W.1.0.0.-17044-20/3 oд 28.01.2020., Електропривреда Србије,

- Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка бензинске станице са пратећим садржајима за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом и самоуслужном аутоперионицом на државни пут IБ-24 на к.п. 15280/5 и 15287 К.О. Крагујевац III на стационажи km 31+990 бр. 130-00-UTD-003-56/2020-002 од 23.01.2020. године, „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ Београд,

- Услови за пројектовање бр. ROP-MSGI-34431-LOC-2-HPAP-5/2020 од 14.02.2019. године, ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд;

-  Услови OP-MSGI-34431-LOC-2-HPAP-13/2020 од 16.01.2020. године, SBB, Београд;

- Услови од 11.02.2020. године, Теленор, Београд;

-  Водни услови бр. 10282/1 од 26.11.2019. годиен, ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш;

- Технички услови бр. 2/2019-193 од 14.02.2019. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд,

- Допуна техничких услова бр. 2/2019-193 од 14.02.2019. године, бр. 2/2019-881 од 18.06.2019. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд,

-Потврђивање техничких услова бр. 2/2019-193 од 14.02.2019. године и Допуна техничких услова бр. 2/2019-881 од 18.06.2019. године, бр. 2/2019 -1786 од 26.11.2019. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд,

-  Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије за изградњу станице за снабдевање горивом бр. ROP-KRG-34431-LOC-3-HPAP-3/2020 од 08.04.2020. године, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације, Београд;

-Графички прилози

3) друга документација:

Све је горе наведено у претходној тачки.


 1. Одлука о потреби процене утицаја:
  Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја  и одређен је обим и садржај, донето: 13.05.2019. године.
  1) назив надлежног органа: Служба за заштиту животне средине
  2) датум и број: XVIII-501-108/19 од 13.05.2019. године


 

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  1) о достављању одлуке:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 24.04.2019. године - јавност

Обавештење да је поднет захтев 24.04.2019. године – институције Обавештење да је донето решење 16.05.2019.– јавност

Обавештење да је донето решење 15.05.2019. године – институције

Обавештени зинтересовани органи и организације: Природно-математички факултет, Месна заједница Станово, Институт за јавно здравље, ЈП „Урбанизам“, ЈКП „Водовод и канализација“.

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта – Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом на кп.бр. 15286 КО Крагујевац 3 (улица Краљевачког батаљона),  поднет 11.05.2019. године број: XXV-02-501-115/20

 

 1. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;


Студија о  процени утицаја на животну средину Пројекта - Изградња бензинске станице за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом на кп.бр. 15286 КО Крагујевац 3 (улица Краљевачког батаљона) број: XXV-02-501-115/20 од 11.05.2019. године

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

Извод из АПР-а;

Копија плана 1:1000;

Извод из Листа непокретности, број 8208, КО Крагујевац 3, град Крагујевац;

Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број XVIII-501-108/19 од 13.05.2019. године, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, Крагујевац;

Информација о локацији бр. XVIII 350-727/18 од 07.06.2016. године, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине и легализацију, Служба за просторно планирање;

Информација о локацији за саобраћајни прикључак бр. 350-02-00631/2019-14 од 15.01.2019. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд;

Локацијски услови за изградњу саобраћајног прикључка бензинске станице са пратећим садржајима бр. 350-02-00631/2019-14 од 24.02.2020. године, године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд;

Локацијски услови за изградњу бензинске станице бр. ROP-KRG-34431-LOC-3/2020 од 13.04.2020. године, Oдељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Град Крагујевац;

Услови бр. 19373/1 од 27.11.2019. године., Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац;

Услови бр. 839/1 од 17.01.2020. године., Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац;

Услови бр. 33/20 G.O. од 20.01.2020. године, „Енергетика“ ДОО Крагујевац,

Услови за укрштање и паралелно вођење бр. 8W.1.0.0.-17044-20/3 oд 28.01.2020., Електропривреда Србије,

Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка бензинске станице са пратећим садржајима за снабдевање моторних возила течним горивом и ТНГ-ом и самоуслужном аутоперионицом на државни пут IБ-24 на к.п. 15280/5 и 15287 К.О. Крагујевац III на стационажи km 31+990 бр. 130-00-UTD-003-56/2020-002 од 23.01.2020. године, „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ Београд,

Услови за пројектовање бр. ROP-MSGI-34431-LOC-2-HPAP-5/2020 од 14.02.2019. године, ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд;

Услови OP-MSGI-34431-LOC-2-HPAP-13/2020 од 16.01.2020. године, SBB, Београд;

Услови од 11.02.2020. године, Теленор, Београд;

Водни услови бр. 10282/1 од 26.11.2019. годиен, ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш;

Технички услови бр. 2/2019-193 од 14.02.2019. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд,

Допуна техничких услова бр. 2/2019-193 од 14.02.2019. године, бр. 2/2019-881 од 18.06.2019. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд,

Потврђивање техничких услова бр. 2/2019-193 од 14.02.2019. године и Допуна техничких услова бр. 2/2019-881 од 18.06.2019. године, бр. 2/2019 -1786 од 26.11.2019. године, АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ Београд,

Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозије за изградњу станице за снабдевање горивом бр. ROP-KRG-34431-LOC-3-HPAP-3/2020 од 08.04.2020. године, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације, Београд;

-Графички прилози

 

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


 

Обрађивач студије:  „ECOlogica URBO“ DOO

Улица Саве Ковачевића 3/1 , Крагујевац

Радни тим:

Евица Рајић, дипломирани еколог ,

Сања Андрејић, мастер еколог, Светлана Ђоковић, дипломирани еколог, Звездана Новаковић, мастер инж. технологије, Невена Јањовић,дипл.просторни планер, Гоца Дамљановић
.

 

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


 

Јавни увид је трајао од 21.05.2020. до 10.06.2020. године. Јавна расправа одржана 11.06.2020. године са почетком у 11.00h у канцеларији број 208, зграда Градске Управе Крагујевац.

 

Обавештени: Јавност (лист „Крагујевачке новине“), 21.05.2020. године, као и заинтересовани органи и организације 20.05.2020. године.

 

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.


Допуна захтева за давање сагаласности на Студију, тј. Допуна Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, дана 14.05.2020. године

 1. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерака Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисиј 12.05.2020. године

Позив на прву седницу техничке комисије члановима: 05.06.2020. године

I седница Техничке комисије: 12.06.2020. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 16.06.2020. године
II седница Техничке комисије: 18.06.2020. године

Записник са Друге седнице Техничке комисије: 18.06.2020. године

 

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техничке комисије за измену и допуну Студије: 12.06.2020. године
Доставили измењену студију: 17.06.2020. године


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XXV-02-501-115/20 од 22.06.2020. године.

 

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност (лист "Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 25.06.2020. године

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 2. Подаци о овлашћеном лицу