Пројекат – Производно – складишни објекат објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Пројекат – Производно – складишни објекат објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс, која се налази на кп.бр. 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO" из Београда, ул. Зорана Ђинђића 64а
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "CTP Kappa DOO"., ул. Зорана Ђинђића 64а из Београда
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6820, матични број 21480126
5) контакт особа: Марко Мандић, Гоца Дамљановић(Ecologica Urbo)
6) телефон, фаx: 066 877 2859, е-mail: marko.mandic@ctp.eu
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
-У захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, у поступку Процене утицаја на животну средину за планирани Пројекат наведене су парцеле број 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 све КО Крагујевац 4, град Крагујевац. Кроз Пројекат препарцелације формирана је грађевинска парцела кп.бр. 10422/4 КО Крагујевац 4.
- Извод из АПР-а од 09.05.2019, године,
- копију плана број 952-03-025-1935/2020 од 31.03.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности, Препис листа непокретности (бр. 1728), број 952-02-3-025-1935/2020 од 30.03.2020. године издату од Службе за катастар непокретности,
- Извод из листа непокретности број 21277 КО Крагујевац 4, 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године
-Локацијски услови, број ROP-KRG-8645-LOCH-2/2020 od 11.06.2020.године, ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за објрдиљену процедуру и Стамбене послове Одељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу
- Графички прилози
3) друга документација:
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење којим се одређује и обим и садржај Студује: 21.04.2020.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-100/20 од 21.04.2020. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење да је поднет захтев 06.04.2020. Локални недељник "Крагујевачке"
Обавештење да је донето решење 23.04.2020. Локални недељник "Крагујевачке"

Обавештени: МЗ "Јовановац", Институт за јавно здравље, Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма - Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи: Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину одржана 06.07.2020. године са почетком у 11 часова.
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.
Решење број XXV-02-501-100/20 од 21.04.2020. године.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.
Обавештење јавности 23.04.2020. године – Крагујевачке новине и Сајт града Крагујевца

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
Обавештење институција 21.04.2020. године.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Захтев носиоца Пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину поднет дана 12.06.2020. године.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
- Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број XVIII-501-100/20 од 21.04.2020. године, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
- Извод из АПР-а од 09.05.2019. године;
- копију плана број 952-03-025-1935/2020 од 31.03.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности, РГЗ Крагујевац;
- Препис листа непокретности (бр. 1728), број 952-02-3-025-1935/2020 од 30.03.2020. године издату од Службе за катастар непокретности,
- Катастарско-топографски план;
-Локацијски услови, број ROP-KRG-8645-LOCH-2/2020 od 11.06.2020.године, ГУ за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за објрдиљену процедуру и Стамбене послове Одељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу

Услови прикључења ЈКП «Водовод и канализација» бр. 5609/1 од 21.04.2020. године са допуна истих бр. 7239/1 од 03.06.2020. године
• Услови за пројектовање и прикључење Центар доо Крагујевац, ЕД Електрошумадија Крагујевац бр. 8W.1.0.0-108821/4-20 од 12.05.2020. године;
• Услови за прикључење ЈП «СРБИЈАГАС» бр. 05-03-2/299, од 15.04.2020.године и допуна истих бр. 05-03-2/416, од 27.05.2020.године;
• Сагласност на локацију Предузећа за телекомуникације а.д. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Дирекција за технику, Извршна јединица Крагујевац бр. 121819/3-2020 од 15.04.2020.године;
• Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације бр. 09.15.2.2 број: 217-5646/20-3 од 04.06.2020. године, као и услови за безбедно постављање у погледу погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације бр. 09.15.2.2 број: 217-5645/20-3 од 04.06.2020. године којима се одобрава изградња прикључног гасовода са положајем МРС, као и складишта запаљивих течности и гасова;
• Услови за прикључење ЈП „Путеви“ Крагујевац бр.05-761/1 од 14.04.2020.године;
• Услови Јавно водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш бр. 3326/1 од 16.04.2020. године;
• План детаљне регулације „Измене и допуне плана детаљне регулације ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА – РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“ („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 30/19);
• Идејно решење (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);
• Идејно решење - 0 Главна свеска (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);
• Идејно решење – Пројекат архитектуре (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);
• Идејно решење – прилог 10, посебни садржај Идејног решења за објекте за које си прибављају водни услови (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);
• Идејно решење, Прилог 11, Елаборат уз захтев за одобрење локације складишта запаљивих течности и гасова (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);
• Идејно решење, Прилог 11, посебан садржај Идејног решења за одобрење локације MRS (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica); MSDS листе.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
Обрађивач студије: "ECOlogicaUrbo"
Eвица Рајић – завршила Природно-математички факулет у Београду 1986. године.
Светлана Ђоковић, дипл. биолог-еколог, завршила Природно-математички факултет у Крагујевцу јуна 2004. године
Марин Рајић – дипл. инж.електротехнике
Сања Андрејић, мастер еколог - завршила Основне академске студије у септембру 2016. године, а Мастер академаске студије у децембру 2017. године, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу
Звездана Новаковић, мастер инж. технологије – завршила Основне академске студије у октобру 2017. године, а Мастер академске студије у јулу 2018. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду
Невена Јањовић, дипл. просторни планер - завршила Основне академске студије у јулу 2018. године на Географском факултету универзитета у Београду, не смеру просторно планирање
Невена Зубић, мастер хемичар
Гоца Дамљановић , техничар специјалиста

21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
Јавни увид је трајао од 13.06.2020. до 03.07.2020. године. Јавна расправа одржана 06. јула 2020. године са почетком у 11.00h.
Јавна расправа и презентација студије о процени утицаја на животну средину одржана је 06. јула са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, у канцеларији 209.
Обавештени: Јавност (Крагујевачке новине), 13.06.2020. године, као и заинтересовани органи и организације 15.06.2020. године

Студија достављена надлежном органу 13.06.2020. године.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
Достављање примерка Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисије 22.06.2020. године
Позив на седницу техничке комисије члановима: 26.06.2020. године
I седница Техничке комисије: 07.07.2020. године
Позив на другу седницу техничке комисије члановима: Није било потрбе за одржавање друге седнице техничке комисије
II седница Техничке комисије:
Извештај са Друге седницеТехничке комисије:

25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
Захтев Техичке комисије за измену и допуну Студије: Није било захтева за измену и допуну Студије
Доставили измењену студију:

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију број: XXV-02-501-100/20 од 07.07.2020. године.

27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
Обавештени: Јавност ("Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 09.07. 2020. године

28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу