"ТЕЛЕКОМ Србија" а.д. -базна станица ''КГ– Рамаћки вис'' КГ101 КГУ101 КГО101 (насеље Рамаћа)


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базна станице за мобилну телефонију –  ''КГ– Рамаћки вис'' КГ101 КГУ101 КГО101 на животну средину конфигурације примопредајника 2+2+2 за систем GSM900, 2+2+2 за систем UMTS2100 и 1+1+1 за систем LTE800, респективно по секторима, на катастарској парцели број 852/2 КО Рамаћа (насеље Рамаћа),  на територији града Крагујевца.

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-209/20 од 16.09.2020.

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ТЕЛЕКОМ Србија а.д. Београд " из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд.


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6120

5) контакт особа: Слободан Илић

6) телефон, фаx: 034/330 176, 064 653 2343 е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
- Информација о локацији Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине број: XVIII-350-731 од 31.07.2019. године.

-Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме закључен 26.05.2020. године између уговорних страна Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. Београд, улица Таковска 2 (као закупца), и Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" доо Београд, ул. Масарикова бр.13 (као закуподаваца).

- Графички прилози

-Техничке карактеристике опреме

3) друга документација:

-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe ''КГ– Рамаћки вис'' КГ101/КГУ101/КГО101 коју је израдила лабораторија ''W-line'' – Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, као и Извештај о испитивању електромагнетног поља број ЕМ-2020-114, од 18.08.2020. године (нулто мерење извршено 30.07.2020. године), коју је израдила овлашћена лабораторија "W-LINE", Аутопут за Загреб 22, 11 080 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 12.10.2020.

1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-209/20, од 12.10.2020.

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 24.09.2020.

Обавештење да је донето решење 15.10.2020.

Обавештени: МЗ Рамаћа, Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


Жалби није било
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -