"Форма Идеале" д.o.o.-изградња индустријског објекта,на кат. парц. број 15810 KO Крагујевац 1


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Захтев за oдлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта -

изградња индустријског објекта, чија се реализација планира на кат. парц. број 15810 KO Крагујевац 1 (у оквиру површине намењене РАДНОЈ ЗОНИ Лепеница – Форма Идеале, ул. Складишни центар бр. 13)
2. Евиденциони број захтева:

 1. Број досијеа: XXV-02-501-259/20 од 10.11.2020.

 2. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ECOlogiga URBO" из Крагујевца (ул. Саве Ковачевића бр.3/1), поднео је захтев у уме носиоца пројекта "Форма Идеале" д.o.o., из Крагујевца (ул. Складишни центар бр.13),


2) адреса: ул. Складишни центар бр.13, 34000 Крагујевац

3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности:
5) контакт особа: Гоца Дамљановић
6) телефон, 034/331-332, фаx: 034/631-531, 063/337-237, е-mail: office@ecourbo.com

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

- РАТ

- Извод о регистрацији привредног субјекта  од 02.07.2020. године

- Извод из листа непокретности број 7748 КО Крагујевац 1 од 06.11.2020. године
- копију плана парцеле

- Информација о локацији број XXV-03-350-1118/20 од 10.09.2020. године

- графички прилози

3) друга документација:


 1. Одлука о потреби процене утицаја:
  Решење да није потребна процена утицаја донето 24.11.2020.


1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине

2) датум и број: XXV-02-501-259/20, од 24.11.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  1) о достављању одлуке:
  Дневни лист ''Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 12.11.2020.

Обавештење да је донето решење 26.11.2020.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 12.11.2020.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 25.11.2020.

Обавештени: МЗ "Илићево", Институт за јавно здравље, ЈКП "Шумадија", ЈП "Урбанизам", ЈКП "Водовод и канализација", Секретаријат за инспекцијске послове, Природно математички факултет, Еколошка удружења

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 9. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 11. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 12. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 13. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 14. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 15. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 16. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 17. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 18. Подаци о овлашћеном лицу