Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја носиоца пројекта "ЦЕТИН" д.о.о


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Пројекат – базне станице мобилне телефоније на локацији "КРАГУЈЕВАЦ 33", Булевар краљице Марије бр. 3, на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3 (кабинети базне станице се налазе у поткровљу зграде), носиоца пројекта "ЦЕТИН" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-215/20 од 24.09.2020. године

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "ЦЕТИН" д.о.о., Омладинских бригада 90, 11 070 Нови Београд


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110

5) контакт особа: Дејан Павловић

6) телефон, фаx: 011/44-00-521, 063/430-218, е-mail: dejan.n.pavlovic@cetin.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара

- Извод из АПР-а

- Kопијa плана предметне локације број 953-1/2015-654, издатa од Службе за катастар непокретности,

- Извод из листа непокретности број 952-1/2015-3077 КО Крагујевац 3, од 30.04.2015. године, издату од Службе за катастар непокретности

- Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме закључен између уговорних страна "ТЕЛЕНОРА" д.о.о. из Београда, улица Омладинских бригада 90, (као закупца), којег заступа генерални директор Овед Фредхеим и стамбене зграде из Крагујевца, улица Булевар Краљице Марије бр. 3 (као закуподаваца) са друге стране, коју у закључењу овог уговора заступа председник Скупштине зграде Владимир Мараш

- Графички прилози

3) друга документација:

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "Крагујевац 33" коју је израдила лабораторија W-line – Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

- Извештај о испитивању електромагнетног поља број ЕМ-2020-121, од 17.08.2020. године (прво мерење), израђен од стране овлашћеног предузећа W-line из Београда.

 

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 30.10.2020. године

1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-215/20 од 30.10.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Обавештење да је поднет захтев 12.10.2020., Оглас објављен у листу "Вечерње новости"

Обавештење да је донето решење 12.11.2020., Оглас објављен у листу "КРАГУЈЕВАЧКЕ"

Од заинтересованих органа и организација обавештени: МЗ "Ердоглија",  Институт за јавно здравље,  Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма -  Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, ЈКП "Шумадија", ЈКП "Водовод и канализација", Институт за јавно здравље, ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи: Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину одржана 16.10.2020. године са почетком у 11 часова.

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


Решење број: XXV-02-501-126/20 од 03.07.2020. године

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

Обавештење јавности 13.07.2020. године – "Вечерње новости" и Сајт града Крагујевца

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

Обавештење институција 08.07.2020. године.


 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
  18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Захтев носиоца Пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину поднет дана 15.09.2020. године.

 1. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


- Извод из АПР-а

- копију плана број 953-1/2020-484 од 09.04.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности,

- Извод из листа непокретности број 3856 КО Крагујевац 1, 952-1/2020-2269 од 10.04.2020. године издату од Службе за катастар непокретности

-Уговор о закупу између Радовановић Милана, ул. Јеличка бр.10 као закуподавца и "Теленор" доо из Београда као закупца од 02.04.2020. године

- Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "Крагујевац 21”, израђена од стране овлашћеног правног лица лабораторије "W-LINE" доо из Београда, Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, овлашћен за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

- Извештај о испитивању електромагнетног зрачења  број ЕМ – 2020-052 од 13.04.2020. године, израђен од стране овлашћене лабораторије "W-LINE" доо из Београда;


 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


Обрађивач студије:

"W-line"доо аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, овлашћени за израду Студије о процени утицаја на животну средину, Наталија Лакићевић са стручним тимом је израдила Студију.

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


Јавни увид је трајао од 20 дана од дана 26.09.2020. године, када је обавештење објављено у листу "Вечерње новости". Јавна расправа одржана 16. октобра 2020. године са почетком у 11.00h.

Јавна расправа и презентација студије о процени утицаја на животну средину одржана је 16. октобра 2020. године са почетком у 11.00h., у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине.

Обавештени: Јавност ("Вечерње новости"), 26.09.2020. године, као и заинтересовани органи и организације 24.09.2020. године

 

Студија достављена надлежном органу 15.09.2020. године.

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерка Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисије 28.09.2020. године

Позив на седницу техничке комисије члановима: 12.10.2020. године

I седница Техничке комисије: 21.10.2020. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 07.12.2020.

II седница Техничке комисије:11.12.2020.

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техичке комисије за измену и допуну Студије: Било захтева за измену и допуну Студије
Доставили измењену студију: 23.11.2020. године


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XXV-02-501-126/20 од 15.12.2020. године.

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност ("Вечење новости") 19.12.2020. године, као и заинтересовани органи и организације 18.12. 2020. године

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 2. Подаци о овлашћеном лицу