"VIP mobile" дoo-базна станица мобилне телефоније Аеродром пијаца


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Базне станице за мобилну телефонију "VIP mobile" д.o.o, - затечено стање  ПРОЈЕКТА радио  базна станица мобилне телефоније "КГ3257_04 KG_Крагујевац_Аеродром_пијаца",   на кп.бр. 6549/6 КО Крагујевац 4 , на територији града Крагујевца

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-120/20, од 15.05.2020. године

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "VIP mobile" д.o.o., из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Иван Благојевић ("Квалитет",  ул. Булевар светог цара Константина бр. 82-86,  Ниш)
6) телефон, фаx, е-mail: 018/550-624

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2090.00 динара

- Уговор о закупу власника земљишта-непокретности која се налази на кп.бр. 6549/6 КО КО Крагујевац 4 и закуподавца од 20.02.2013. године, закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "VIP mobile" d.o.o., ул. Омладинских бригада бр. 21 из Београда, (као закупца), који заједнички заступају Andreas Graf и Дејан Кастелић, са једне стране  и предузећа МЛ СИСТЕМИ, ул. Херцеговачких бригада  бр. 1 (као закуподаваца) са друге стране

- Графички прилози

- Информација о локацији

- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3257_04 KG_Крагујевац_Аеродром_пијаца"- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.090,00 динара.

3) друга документација:

- Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3257_04 KG_Крагујевац_Аеродром_пијаца" број 161900780N од 27.12.2019. године

- Извштај о испитивању нејонизујућег и електромагнетног зрачења број 161900700N од 21.11.2019. године коју је израдила лабораторија "КВАЛИТЕТ" Ниш, Булевар светог цара Константина бр. 82-86, 18 000 Ниш

-  Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 08.06.2020.

1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-120/20, од 08.06.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист "Новости'':


Обавештење да је поднет захтев 19.05.2020.

Обавештење да је донето решење 06.06.2020.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 19.05.2020.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 04.06.2020.

Обавештени: МЗ "Аеродром",  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма, Инспекцију за заштиту животне средине Града Крагујевца,  Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 9. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 11. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 12. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 13. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 14. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 15. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 16. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 17. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречен е санкције:

 18. Подаци о овлашћеном лицу
  -