"CTP Kappa DOO"-складишни објекат за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


Пројекат – Производно – складишни објекат објекта за потребе аутомобилске индустрије у радној зони Феникс,  која се налази на кп.бр. 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "CTP Kappa DOO" из Београда, ул.  Зорана Ђинђића 64а

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-100/20 од 27.03.2020. године

 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: "CTP Kappa DOO"., ул. Зорана Ђинђића 64а из Београда


3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6820, матични број 21480126

5) контакт особа: Марко Мандић, Гоца Дамљановић(Ecologica Urbo)

6) телефон, фаx: 066 877 2859, е-mail: marko.mandic@ctp.eu

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара

-У захтеву за одлучивање  о потреби процене утицаја на животну средину, у поступку Процене утицаја на животну средину за планирани Пројекат наведене су парцеле број 10422/1, 10422, 10420 и 10418/6 све КО Крагујевац 4, град Крагујевац. Кроз Пројекат препарцелације формирана је грађевинска парцела кп.бр.  10422/4 КО Крагујевац 4.
- Извод из АПР-а од 09.05.2019, године,

- копију плана број 952-03-025-1935/2020 од 31.03.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности, Препис листа непокретности (бр. 1728), број 952-02-3-025-1935/2020 од 30.03.2020. године издату од Службе за катастар непокретности,

- Извод из листа непокретности број 21277 КО Крагујевац 4, 952-1/2020-1651 од 27.02.2020. године

-Локацијски услови, број ROP-KRG-8645-LOCH-2/2020 od 11.06.2020.године, ГУ за друштвене делатности  и послове са грађанима, Секретаријат за објрдиљену процедуру и Стамбене послове Одељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу

- Графички прилози

3) друга документација:

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење којим се одређује и обим и садржај Студује: 21.04.2020.

1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-100/20 од 21.04.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Обавештење да је поднет захтев 06.04.2020. Локални недељник "Крагујевачке"

Обавештење да је донето решење 23.04.2020.  Локални недељник "Крагујевачке"

Обавештени: МЗ "Јовановац",  Институт за јавно здравље,  Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма -  Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи: Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину одржана 06.07.2020. године са почетком у 11 часова.

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


Решење број XXV-02-501-100/20 од 21.04.2020. године.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

Обавештење јавности 23.04.2020. године – Крагујевачке новине и Сајт града Крагујевца

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

Обавештење институција 21.04.2020. године.


 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 2. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Захтев носиоца Пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину поднет дана 12.06.2020. године.

 1. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;


2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

- Решење о потреби процене утицаја на животну средину, број XVIII-501-100/20 од 21.04.2020. године, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима,  заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
- Извод из АПР-а од 09.05.2019. године;

- копију плана број 952-03-025-1935/2020 од 31.03.2020. године, издату од Службе за катастар непокретности, РГЗ Крагујевац;

- Препис листа непокретности (бр. 1728), број 952-02-3-025-1935/2020 од 30.03.2020. године издату од Службе за катастар непокретности,

- Катастарско-топографски план;

-Локацијски услови, број ROP-KRG-8645-LOCH-2/2020 od 11.06.2020.године, ГУ за друштвене делатности  и послове са грађанима, Секретаријат за објрдиљену процедуру и Стамбене послове Одељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу

 

Услови прикључења ЈКП «Водовод и канализација» бр. 5609/1 од 21.04.2020. године са допуна истих бр. 7239/1 од 03.06.2020. године

 Услови за пројектовање и прикључење Центар доо Крагујевац, ЕД Електрошумадија Крагујевац бр. 8W.1.0.0-108821/4-20 од 12.05.2020. године;

 Услови за прикључење ЈП «СРБИЈАГАС» бр. 05-03-2/299, од 15.04.2020.године и допуна истих бр. 05-03-2/416, од 27.05.2020.године;

 Сагласност на локацију Предузећа за телекомуникације а.д. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Дирекција за технику, Извршна јединица Крагујевац бр. 121819/3-2020 од 15.04.2020.године;

 Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације бр. 09.15.2.2 број: 217-5646/20-3 од 04.06.2020. године, као и услови за безбедно постављање у погледу погледу мера заштите од пожара и експлозија Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације бр. 09.15.2.2 број: 217-5645/20-3 од 04.06.2020. године којима се одобрава изградња прикључног гасовода са положајем МРС, као и складишта запаљивих течности и гасова;

 Услови за прикључење ЈП „Путеви“ Крагујевац бр.05-761/1 од 14.04.2020.године;

 Услови Јавно водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш бр. 3326/1 од 16.04.2020. године;

 План детаљне регулације „Измене и допуне плана детаљне регулације ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА – РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“ („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 30/19);

 Идејно решење (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);

 Идејно решење - 0 Главна свеска (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);

 Идејно решење – Пројекат архитектуре (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);

 Идејно решење – прилог 10, посебни садржај Идејног решења за објекте за које си прибављају водни услови (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);

 Идејно решење, Прилог 11, Елаборат уз захтев за одобрење локације складишта запаљивих течности и гасова (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);

 Идејно решење, Прилог 11, посебан садржај Идејног решења за одобрење локације MRS (бр. Пројекта EN 1655 март 2020. године, NORTH Engineering d.o.o. Park Rajhl Ferenca br. 7, Subotica);

 MSDS листе.

 


 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


Обрађивач студије: "ECOlogicaUrbo"

Eвица Рајић – завршила Природно-математички факулет у Београду 1986. године.

Светлана Ђоковић, дипл. биолог-еколог, завршила Природно-математички факултет у Крагујевцу јуна 2004. године

Марин Рајић – дипл. инж.електротехнике

Сања Андрејић, мастер еколог - завршила Основне академске студије у септембру 2016. године, а Мастер академаске студије у децембру 2017. године, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу

Звездана Новаковић, мастер инж. технологије – завршила Основне академске студије у октобру 2017. године, а Мастер академске студије у јулу 2018. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду

Невена Јањовић, дипл. просторни планер - завршила Основне академске студије у јулу 2018. године на Географском факултету универзитета у Београду, не смеру просторно планирање

Невена Зубић, мастер хемичар

Гоца Дамљановић , техничар специјалиста

 

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


Јавни увид је трајао од 13.06.2020. до 03.07.2020. године. Јавна расправа одржана 06. јула 2020. године са почетком у 11.00h.

Јавна расправа и презентација студије о процени утицаја на животну средину одржана је 06. јула са почетком у 11.00 часова, у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине, у канцеларији 209.

Обавештени: Јавност (Крагујевачке новине), 13.06.2020. године, као и заинтересовани органи и организације 15.06.2020. године

 

Студија достављена надлежном органу 13.06.2020. године.

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 2. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерка Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисије 22.06.2020. године

Позив на седницу техничке комисије члановима: 26.06.2020. године

I седница Техничке комисије: 07.07.2020. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: Није било потрбе за одржавање друге седнице техничке комисије

II седница Техничке комисије:

Извештај са Друге седницеТехничке комисије:

 

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техичке комисије за измену и допуну Студије: Није било захтева за измену и допуну Студије
Доставили измењену студију:


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XXV-02-501-100/20 од 07.07.2020. године.

 

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност ("Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 09.07. 2020. године

 

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 2. Подаци о овлашћеном лицу
  -