"MIND REAL ESTATE DOO"-објекат производне хале са портирницом  и МРС-ОМ, Лужнице


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:


ПРОЈЕКАТ – објекат проиѕводне хале са портирницом  и МРС-ОМ , која се налази на кп.бр. 4791 КО Лужнице, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "MIND REAL ESTATE DOO" , Алеја Милановић бб, 34 325 Лужнице

 1. Евиденциони број захтева:

 2. Број досијеа: XXV-02-501-118/20 од 14.5.2020. године


4.Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "MIND REAL ESTATE DOO". ул. Алеја Милановић бб, 34 325 Лужнице

3) подаци о регистрацији:
4) матични број: 21341274

5) контакт особа: Дарко Ђорић

6) телефон, фаx: 066/8559936, е-mail:

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2090,00 динара
-  Локацијски услови , број: ROP-KRG-7758-LOCH-2-2020, од 24.04.2020. године, издату од Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене услове, Одељење за обједињену процедуру,  Служба за изградњу,

- Извод из листа непокретности број 1543 КО Лужнице, 1543 од 05.05.2020. године

- Графички прилози

3) друга документација:

Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 29.05.2020.

1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-118/20 од 29.05.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:


Обавештење да је поднет захтев 16.05.2020. Дневни лист "НОВОСТИ"

Обавештење да је донето решење 30.05.2020.  Дневни лист "Новости"

Обавештени: МЗ "Лужнице",  Институт за јавно здравље,  Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма -  Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.


Жалби није било.
9. Одлука по жалби.

 1. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 3. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 4. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 5. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


 7. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

 8. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

 9. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

 10. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.

 11. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.

 12. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


 13. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 14. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 15. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:

 16. Подаци о овлашћеном лицу
  -