"ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО-изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА"


 1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања:


"ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб  за Пројекат – изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на к.п. бр. 5185/42,   КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:

 1. Број досијеа: XVIII-501-157/19 од 10.06.2019.

 2. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа"ЕCOLogica Urbo DOO – Крагујевац - овлашћено предузеће, поднело је захтев у уме носиоца пројекта "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб


2) адреса:  "ТРНАВА-ПРОМЕТ" ДОО, Доња Трнава бб;

3) ПИБ: 101223948

4) шифра делатности: 52270, Ост. специјал. трг. на мало храном, пићима
5) контакт особа: Гоца Дамљановић
6) телефон, 069/693 564, 034/331-332, е-mail: office@ecourbo.com

 

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
  1) упитник - Прилог 2 или 4:


2) мишљења и услови надлежних органа и организација:

-Потврда о уплати РАТ

- Препис листа непокретности бр. 75235, КО Крагујевац 3, број: 952-1/2019-1906, Крагујевац

-копија плана број 953-1/2019-516 од 22.04.2019. године

- Информација о локацији  XVIII 350-463/19 од 25.04.2018.

- Решење из АПР-а носиоца пројекта БД 6133/2005 од 13.07.2005. године

- Сагласност, Енергетика доо број 123/19 ГО – Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу,

- Сагласност, ЕПС Дистрибуција, Електропривреда Србије, број 8W.1.0.0-104650-19 од 22.05.2019. године,

-Решење број 382-02/1 од 06.05.2019. године – Завод за заштиту споменика културе Крагујевац,

-  ЈКП Водовод и канализација - Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, број 5219/1 од 05.04.2019. године,

- ЈП Србијагас - Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, КП 5182/42 КО Крагујевац 3,

-ТЕЛЕКОМ Србија, Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, број 159143/3-2019 од 29.03.2019. године

-Графички прилози

3) друга документација:

Све је горе наведено у претходној тачки.


 1. Одлука о потреби процене утицаја:
  Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја  и одређен је обим и садржај, донето: 26.06.2019. године.
  1) назив надлежног органа: Служба за заштиту животне средине
  2) датум и број: XVIII-501-157/19 од 26.06.2019. године


 

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  1) о достављању одлуке:
  Дневни лист "Крагујевачке новине'':


Обавештење да је поднет захтев 13.06.2019. године - јавност

Обавештење да је поднет захтев 13.06.2019. године – институције Обавештење да је донето решење 27.06.2019.– јавност

Обавештење да је донето решење 27.06.2019. године – институције

Обавештени зинтересовани органи и организације: Природно-математички факултет, Месна заједница Стара радничка колонија, Институт за јавно здравље, ЈП „Урбанизам“, ЕИД „Младен Караман“, ЈКП „Водовод и канализација“.

 

2) о јавној презентацији/расправи: 28.11.2019. године

3) подаци и документи о учешћу јавности:


 1. Жалба.


 2. Одлука по жалби.

 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.

 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.


Решење да је потребна израда Студије о  процени  утицаја  и одређен је обим и садржај, донето: 26.06.2019. године.


15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 1. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.


 2. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Пројекат – изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на к.п. бр. 5185/42,   КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца ОД 22.11.2019. године
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;

Студија о  процени утицаја на животну средину Пројекат – изградње бензинске станице и стамбеног блока у насељу "СТАРА РАДНИЧКА КОЛОНИЈА", на к.п. бр. 5185/42,   КО Крагујевац 3, на територији града Крагујевца XVIII-501-157/19 од 22.11.2019. године

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

 

Извод о регистрацији привредног субјекта; АПР, РС

Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, бр. XVIII-501-157/19; Градска Управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине

Препис листа непокретности број 75235, број  К.О. Крагујевац 3; Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-1/2019-1906,

-          Информација о локацији  XVIII 350-463/19 од 25.04.2018.

копија плана број 953-1/2019-516 од 22.04.2019. године

Републички геодетски завод ,Служба за катастар непокретности     Крагујевац

- Сагласност, Енергетика доо број 123/19 ГО – Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу,

- Сагласност, ЕПС Дистрибуција, Електропривреда Србије, број 8W.1.0.0-104650-19 од 22.05.2019. године,

-Решење број 382-02/1 од 06.05.2019. године – Завод за заштиту споменика културе Крагујевац,

-  ЈКП Водовод и канализација - Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, број 5219/1 од 05.04.2019. године,

- ЈП Србијагас - Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, КП 5182/42 КО Крагујевац 3,

-ТЕЛЕКОМ Србија, Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, број 159143/3-2019 од 29.03.2019. године

-Графички прилози

3) друга документација:

Све је горе наведено у претходној тачки.

 

 1. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.


 

Обрађивач студије:  „ECOlogica URBO“ DOO

Улица Саве Ковачевића 3/1 , Крагујевац

Радни тим:

Евица Рајић, дипломирани еколог ,

Сања Андрејић, мастер еколог, Светлана Ђоковић, дипломирани еколог, Звездана Новаковић, мастер инж. технологије, Невена Јањовић,дипл.просторни планер, Гоца Дамљановић
.

 

 1. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.


 

Јавни увид је трајао од 28.11.2019. до 18.12.2019. године. Јавна расправа одржана 23.12.2019. године са почетком у 11.00h у канцеларији број 208, зграда Градске Управе Крагујевац.

 

Обавештени: Јавност (лист „Крагујевачке новине“), као и заинтересовани органи и организације

 1. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.


 

 1. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.


Допуна захтева за давање сагаласности на Студију, тј. Допуна Студије о процени утицаја на животну средину, дана 13.01.2020. године

 1. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.


Достављање примерака Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисиј 04.12.2019. године

Позив на прву седницу техничке комисије члановима: 20.12.2019. године

I седница Техничке комисије: 24.12.2019. године

Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 13.01.2020. године
II седница Техничке комисије: 20.01.2020. године

Записник са Друге седнице Техничке комисије: 20.01.2020. године

 

 1. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.


Захтев Техничке комисије за измену и допуну Студије: 25.12.2019. године
Доставили измењену студију: 13.01. 2020. године


 1. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.


Решење о давању сагласности на Студију број: XXV-02-501-16/20 од 23.01.2020. године.

 

 1. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину


Обавештени: Јавност (лист "Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 30.01. 2020. године

 1. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречене санкције:


29. Подаци о овлашћеном лицу