Радио - базна станице мобилне телефоније "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4" (у оквиру ограђеног простора, у дворишту пословног објекта у насељу Аеродром, на носачима решеткастог антенског стуба), на кп.бр. 6294/3, КО Крагујевац 4 (улица Млавска бб), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-240/20, од 21.10.2020. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "VIP mobile" д.o.o., из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Ивана Михајило ("Кодар енергомонтажа", ул. Аутопут за Загреб, бр. 22, 11080 Београд)
6) телефон, фаx, е-mail: 011/381-49-75, 064/882-98-10, e-mail: ivana.mihajilo@kodar.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.100,00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
- Уговор о закупу од 26.05.2020. године, закључен између уговорних страна: Предузеће за телекомуникације "VIP mobile" d.o.o., ул. Милутина Миланковића 1ж, из Београда, МБ 20220023 (као закупца), кога заједнички заступају Ненад Зељковић и Милан Залетел и предузећа "ГРАНИТ ДОО" са седиштем у Крагујевцу, улица Млавска бб, кога заступа директор Немања Каматовић са друге стране (као закуподавца);
- Графички прилози
- Информацијa о локацији, број XVIII-350-1866 од 02.03.2020. године (Одељење за просторно планирање)
- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.100,00 динара.
3) друга документација:
- Стручнa оценa оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније "КГ3524_01 КГ_Крагујевац_Aеродром_4", број EM – 2020 – 119, од 11.09.2020. године
- Извештај о испитивању електромагнетног зрачења број ЕМ – 2020-119/IZ од 21.08.2020. године, које је израдила лабораторија "W-LINE" 11080, Београд, Аутопут за Загреб 22, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 23.11.2020.
1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-240/20, од 23.11.2020. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 05.11.2020.
Обавештење да је донето решење 26.11.2020.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 05.11.2020.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 26.11.2020.

Обавештени: МЗ "Аеродром", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију , Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу