"ALU-COP RECYCLING" д.o.o., ул. Милице Миљојковић бр. 15

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Рециклажа каблова, жица и електромотора, чија се реализација планира на кат. парц. број 4716/2 КО Крагујевац 1 (ул. Милице Миљојковић бр. 15), на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-22/21, од 01.03.2021. године.
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "ALU-COP RECYCLING" д.o.o., ул. Милице Миљојковић бр. 15
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 3832 – поновна употреба разврстаних материјала
5) контакт особа: директор - Владислав Миловановић
6) телефон, фаx: 062/867-67-03, е-mail: ecohidroprojekt@gmail.com, Јелена Ивановић, Ул. Николе Пашића бр. 20
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2.100,00 динара
-Копија плана Р=1:1000, бр. 953-1/2020-52 од 14.01.2020. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
-Извод из Листа непокретности бр. 10935 КО Крагујевац 1, бр. 952-1/2020-225 од 14.01.2020. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
-Локацијски услови број ROP-KRG-32979-LOCH-2/2020 од 14.12.2020. године, Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за обједињену процедуру, Служба за изградњу;
- Уговор о закупу пословног простора закључен дана 01.02.2020., у Крагујевцу између "TSS METAL INDUSTRY" д.о.о. из Крагујевца, ул. Милице Миљојковић бр.15, као закуподавац, чији је законски заступник Тамара Миливојевић, и "ALU-COP RECYCLING" д.o.o., ул. Николе Пашића бр. 20, спрат 4., стан 19, као закупац, чији је законски заступник директор Горан Миловановић;
- Услови у погледу мера заштите од пожара, МУП – Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације, од 07.12.2020.године
- Графички прилози
3) друга документација:
- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 24.03.2021.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-22/21 од 01.03.2021. година.
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке":
Обавештење да је поднет захтев 11.03.2021.
Обавештење да је донето решење 25.03.2021.

Обавештени: МЗ "Лепеница", Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу