"MEGGLE SRBIJA" д.o.o., из Крагујевца, на кп бр. 10465 КО Крагујевац 4

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Изградња наткривене зграде за индустријску производњу у оквиру постојећег комплекса, "MEGGLE SRBIJA" д.o.o., из Крагујевца, на кп бр. 10465 КО Крагујевац 4, у оквиру зоне пословања - пословање 1, на адреси ул. Саве ковачевића, бр. 58, Град Крагујевац, на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-85/21, од 27.04.2021. године.
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "MEGGLE SRBIJA" д.o.o., ул. Саве Ковачевића бр. 58
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 15510
5) контакт особа: Милорад Богдановић – менаџер производње
6) телефон, фаx: 063/296-239, е-mail: milorad.bogdanovic@meggle.rs
Ул. Саве Коваћевића бр. 58
Документацију у има носиоца пројекта радило предузеће ЈП "Урбанизам", Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 23, обрађивач: Весна Јовановић, 069/844-96-59
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2.100,00 динара
-Копија катастарског плана Р=1:1000, бр. 953-1/2021-211 од 02.04.2021. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
-Извод из Листа непокретности бр. 3586, КО Крагујевац 4, бр. 952-1/2021-449 од 06.04.2021. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
-Информација о локацији, број XXV-03-350-697/21, од 23.04.2021. године, Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове;
-Енергетика д.о.о. – услови за укрштање и паралелно вођење, бр. 985/21, од 26.04.2021;
- ЈВП "СРБИЈАВОДЕ", ВПЦ "МОРАВА" НИШ, бр. 4399 од 26.04.2021. године;
-Електродистрибуција Србије – услови за пројектовање и прикључење, бр. 8W.1.0.0-6979-21, од 26.04.2021;
- ЈП "ПУТЕВИ" Крагујевац, Саобраћајно-технички услови за пројектовање прилазних путева и саобраћајних прикључака на јавну саобраћајницу, бр. 05-1217/1, од 27.04.2021. године;
- ЈКП "Водовод и канализација" – услови за прикључење на градску водоводну мрежу, бр. 6436/1, од 26.04.2021. године;
- "Телеком Србија" а.д. – технички услови и сагласност за изградњу зграде, бр. 174721/3-2021, од 26.04.2021. године;
- Графички прилози
3) друга документација:
- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 11.05.2021.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-85/21 од 11.05.2021. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "НОВОСТИ":
Обавештење да је поднет захтев 29.04.2021.
Обавештење да је донето решење 13.05.2021.

Обавештени: МЗ "Бубањ", Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу