Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања "Becchis Osiride" ДОО

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања:
"Becchis Osiride" ДОО, Крагујевац, улица Драгослава Срејовића бр.89 за Пројекат – "Becchis Osiride" ДОО, на к.п. бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19, КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV -02-501-9/21 од 17.12.2020.
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа"ЕCOLogica Urbo DOO – Крагујевац - овлашћено предузеће, поднело је захтев у уме носиоца пројекта "Becchis Osiride" ДОО, Крагујевац, улица Драгослава Срејовића бр.89
2) адреса: "Becchis Osiride" ДОО, Крагујевац
3) ПИБ: 107170218
4) шифра делатности: 2932,
5) контакт особа: Невена Ивановић
6) телефон, 062/201 944, 034/331-332, е-mail: office@ecourbo.com

5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
-Потврда о уплати РАТ
- Препис листа непокретности бр. 10850, КО Крагујевац 1, број: 952-04-025-850/2020, Крагујевац
-копија плана број 952-04-304-3215/2019 од 01.10.2019. године
- Локацијски услови број ROP-KGR-28998-LOC-1/2019 од 14.11.2019.
- Решење из АПР-а носиоца пројекта регистарски број 20767561 од 18.07.2011. године
- Услови број 15884/1 од 16.10.2019., ЈКП Водовод и канализација
- Услови број 441937/3-2019 од 08.10.2019. Телеком Србија
- Услови број 06-03-2/817 од 07.10.2019. ЈП Србијагас
- Услови број 05-2898/1 од 08.10.2019. ЈП Путеви Крагујевац
- Услови број 217-14893/19-2 од 08.10.2019. МУП, Сектор за ванредне ситуације

-Графички прилози
3) друга документација:
Све је горе наведено у претходној тачки.

6. Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја и одређен је обим и садржај, донето: 13.01.2021. године.
1) назив надлежног органа: Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-9/21 од 13.01.2021. године

7. Подаци о обавештавању јавности:
1) о достављању одлуке:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 24.12.2020. године - јавност
Обавештење да је поднет захтев 23.12.2020. године – институције Обавештење да је донето решење 14.01.2021.– јавност
Обавештење да је донето решење 12.01.2021. године – институције

Обавештени зинтересовани органи и организације: Природно-математички факултет, Месна заједница Лепеница, Институт за јавно здравље, ЈП „Урбанизам“, ЕИД „Младен Караман“, ЈКП „Водовод и канализација“.

2) о јавној презентацији/расправи: 18.03.2021. године
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.
Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја и одређен је обим и садржај, донето: 13.01.2021. године.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Пројекат – комплекс "Becchis Osiride" ДОО, Крагујевац на к.п. бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19, КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца ОД 12.02.2021. године
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
Студија о процени утицаја на животну средину Пројекат – комплекс "Becchis Osiride" ДОО, Крагујевац, на к.п. бр. 1559/1, 14530/9 и 14530/19, КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца XXV-02-501-9/21 од 12.02.2021. године

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Извод о регистрацији привредног субјекта; АПР, РС
Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, бр. XXV-02-501-9/21; Градска Управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне
Препис листа непокретности број 10850, број К.О. Крагујевац 1; Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац, број: 952-04-025-850/2020
- Локацијски услови бр.ROP –KGR-28998 – LOC-1/2019 од 14.11.2019 године.
- копија плана број 952-04-304-3215/2019-516 од 22.04.2019. године Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац
- Сагласност, Енергетика доо број 123/19 ГО – Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу,
- Сагласност, ЕПС Дистрибуција, Електропривреда Србије, број 8W.1.0.0-104650-19 од 22.05.2019. године,
-Решење број 382-02/1 од 06.05.2019. године – Завод за заштиту споменика културе Крагујевац,
- ЈКП Водовод и канализација - Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, број 5219/1 од 05.04.2019. године,
- ЈП Србијагас - Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, КП 5182/42 КО Крагујевац 3,
- ТЕЛЕКОМ Србија, Услови за изградњу УП-а за изградњу бензинске станице и стамбеног блока у насељу Стара радничка колонија у Крагујевцу, број 159143/3-2019 од 29.03.2019. године
- Графички прилози

3) друга документација:
Све је горе наведено у претходној тачки.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.

Обрађивач студије: „ECOlogica URBO“ DOO
Улица Саве Ковачевића 3/1 , Крагујевац
Радни тим:
Евица Рајић, дипломирани еколог,
Сања Андрејић, мастер еколог, Светлана Ђоковић, дипломирани еколог, Звездана Новаковић, мастер инж. технологије, Невена Јањовић,дипл.просторни планер, Гоца Дамљановић
.

21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.

Јавни увид је трајао од 28.11.2019. до 18.12.2019. године. Јавна расправа одржана 23.12.2019. године са почетком у 11.00h у канцеларији број 208, зграда Градске Управе Крагујевац.

Обавештени: Јавност (лист „Крагујевачке новине“), као и заинтересовани органи и организације
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.

23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
Допуна захтева за давање сагаласности на Студију, тј. Допуна Студије о процени утицаја на животну средину, дана 13.01.2020. године
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
Достављање примерака Студије о процени утицаја на животну средину чановима техничке комисиј 04.12.2019. године
Позив на прву седницу техничке комисије члановима: 20.12.2019. године
I седница Техничке комисије: 24.12.2019. године
Позив на другу седницу техничке комисије члановима: 13.01.2020. године
II седница Техничке комисије: 20.01.2020. године
Записник са Друге седнице Техничке комисије: 20.01.2020. године

25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
Захтев Техничке комисије за измену и допуну Студије: 25.12.2019. године
Доставили измењену студију: 13.01. 2020. године

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију број: XXV-02-501-16/20 од 23.01.2020. године.

27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
Обавештени: Јавност (лист "Крагујевачке новине"), као и заинтересовани органи и организације 30.01. 2020. године
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу