Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије", на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије", на кп.бр. 2776 КО Крагујевац 3, (улица Булевар Краљице Марије бр. 3 - кабинети базне станице се налазе у поткровљу зграде), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-110/21, од 24.05.2021. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Ивана Михајило ("Кодар енергомонтажа", ул. Аутопут за Загреб, бр. 22, 11080 Београд)
6) телефон, фаx, е-mail: 011/381-49-75, 064/882-98-10, e-mail: ivana.mihajilo@kodar.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.100,00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
- Уговор о закупу непокретности за постављање телекомуникационе опреме закључен између уговорних страна "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда (ул. Милутина Миленковића бр 1ж, 11070 Нови Београд), (као закупца), кога заједнички заступају Ненад Зељковић – главни директор за технику и Милан Залетел – главни директор за финансије, и стамбене заједнице у улици Булевар Краљице Марије бр. 3, из Крагујевца (као закуподаваца) са друге стране, коју у закључењу овог уговора заступа председник Скупштине зграде Владимир Мараш;
- копију катастарског плана предметне локације број 953-025-12301/2020; извод из листа непокретности број 10386 КО Крагујевац 3, од 23.12.2020. године;
- Решење из АПР-а о промени пословног имена из VIP mobile д.о.о. у А1 СРБИЈА д.о.о., од 07.04.2021. године;
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.100,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ3406_01 КГ_Крагујевац_Булевар краљице Марије", коју је израдила лабораторија W-line – Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- Извештај о испитивању електромагнетног поља број ЕМ-2020-123, од 20.08.2020. године (нулто мерење), израђен од стране овлашћеног предузећа W-line.

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 23.06.2021.
1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-110/21, од 23.06.2021. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 03.06.2021.
Обавештење да је донето решење 01.07.2021.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 03.06.2021.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 01.07.2021.

Обавештени: МЗ "Ердоглија", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко удружење "Младен Караман", Дирекција за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу