Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ10КГ КГУ10 КГЛ10 КГО10, на кп.бр. 10515/5 КО Крагујевац 3

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ10КГ КГУ10 КГЛ10 КГО10, на кп.бр. 10515/5 КО Крагујевац 3, (улица Душана Урошевића бб, на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-121/21, од 04.јуна 2021. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "Телеком Србија" А.Д., из Београда, улица Таковска Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Слободан Илић
6) телефон, фаx, е-mail: 034 3300176, 064 653 2343, e-mail: slobodan.ilić@telekom.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.100,00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
- Употребна дозвола број 35-00-00474/2011-07 од 05.09.2011. године – Министарство животне средине, рударства и просторног планирања - копију катастарског плана предметне локације број 953-025-12301/2020; извод из листа непокретности број 10386 КО Крагујевац 3, од 23.12.2020. године;
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ10 КГУ10 КГЛ10 КГО10 Крагујевац 4", локација улица Душана Урошевића, кп.бр.10515/5 КО Крагујевац III
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.100,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ10 КГУ10 КГЛ10 КГО10 Крагујевац 4", израђена од стране ЛАБИНГ ДОО Београд, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 68, овлашћен за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- Извештај о испитивању електромагнетног поља број 2062, од 18.03.2021. године , израђен од стране овлашћеног предузећа ЛАБИНГ ДОО Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 28.06.2021.
1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности - Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-121/21, од 28.06.2021. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење јавности да је поднет захтев 10.06.2021. – "Вечерње новости"
Обавештење јавности да је донето решење 01.07.2021. - "Крагујевачке новине''
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 10.06.2021.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 29.06.2021.

Обавештени: МЗ "Станово", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, ЈП Урбанизам, ЈКП Шумадија

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу