Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја: Пројекта - постојеће базне станице мобилне телефоније КГ82 КГУ82 КГЛ82 КГО82 "Шљивовац"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Пројекта - постојеће базне станице мобилне телефоније КГ82 КГУ82 КГЛ82 КГО82 "Шљивовац", на кп.бр. 447/1 КО Поскурице, улица Рупљанска, (конфигурације примопредајника предметне базне станице биће 4+4+4 за GSM900 систем, 1+1+1 за LTE800 и LTE1800 системе и 2+2+2 за UMTS2100), на територији Града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-292/21, од 05. октобра 2021. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "Телеком Србија" А.Д., из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Слободан Илић
6) телефон, фаx, е-mail: 034/330-176, 064/653-23-43, e-mail: slobodan.ilić@telekom.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.160,00 динара;
- Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 532-04-03061/2015-16 од 25.01.2016. године;
- Решење о одобрењу извођења радова за изградњу антенског стуба за радио базну станицу, бр. III-05-351-131, од 08.12.2014. године;
- Уговор о закупу између Марка Симића, општина Крагујевац, место Поскурице бб, као закуподавца и Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво Београд, улица Таковска бр.2, које заступа директор Функције за логистичке и опште послове – Небојша Добранић, као закупац;
- Копија плана, бр. 953-1/2013-1659;
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице КГ82 КГУ82 КГЛ82 КГО82 "Шљивовац", на кп.бр. 447/1 КО Поскурице, улица Рупљанска, на територији града Крагујевца;
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe КГ82 КГУ82 КГЛ82 КГО82 "Шљивовац", коју је израдила лиценцирана организација ''ЛАБИНГ Д.О.О'' – Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр.68, 11000 Београд, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- Извештај о испитивању електромагнетног поља број 2075 од 12.03.2021. године, израђен од стране лиценциране организације ''ЛАБИНГ Д.О.О'' – Булевар Кнеза Александра Карађорђевића бр. 68, 11000 Београд.

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 04.11.2021.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-292/21, од 04.11.2021. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење јавности да је поднет захтев 13.10.2021. – "Новости"
Обавештење јавности да је донето решење 04.11.2021. - "Крагујевачке"
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 13.10.2021.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 04.11.2021.

Обавештени: Месна канцеларија "Поскурице", Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Инспекторат за заштиту животне средине и туризам, Природно математички факултет, ЈП "Урбанизам", ЈКП "Шумадија"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу