Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја - Постојеће базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" - 34" КГO5/KGUO5/KGLO5/КGO05

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Постојеће базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" - 34" КГO5/KGUO5/KGLO5/КGO05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4 град Крагујевац, на адреси улица Змај Јовина бр. 30, на кровној тераси Хоспиталног блока и просторији на осмом спрату у оквиру КБЦ Крагујевац на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-216/21, од 04. августа 2021. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "Телеком Србија" А.Д., из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 64200
5) контакт особа: Слободан Илић
6) телефон, фаx, е-mail: 034/330-176, 064/653-23-43, e-mail: slobodan.ilić@telekom.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.100,00 динара;
- РЕШЕЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА БАЗНУ СТАНИЦУ “Kragujevac III“ - KG05/KGU05/KGL05/KGO05 број XXV-02-501-129/20 od 04.juna 2020. Godine.
- ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ - број III – 05- 350 -1133 од 16.12.2013. – Служба за инфраструктуру – Град Крагујевац
Уговор о закупу, бр. 60831, од 01.08.20214 закључен између уговорних страна Предузеће за радио емитовање Радио 34, у. Милице Срећковић бр. 25, које заступа директор Марко Стевановић, као закуподавац, и Предузећа за телекомуникације ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, које заступа директор за логистичке и опште послове Небојша Добранић, као закупац;
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ - Радио 34" КГ21 КГУ21 КГЛ21 КГО21, на кп.бр. 2323 КО Крагујевац 3, ул. Милице Срећковић бр. 25, на територији града Крагујевца;
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.100,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ - Радио 34" КГ21 КГУ21 КГЛ21 КГО21, број ЕМ-2021-044/SO од 26.05.2021. године коју је израдила лабораторија W-line – Аутопут за Загреб 22, 11080 Београд, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
- Извештај о испитивању електромагнетног зрачења, број ЕМ-2021-044/IZ, од 25.05.2021. године (прво мерење), израђен од стране овлашћеног предузећа W-line.

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 02.09.2021.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-211/21, од 02.09.2021. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење јавности да је поднет захтев 12.08.2021. – "Крагујевачке"
Обавештење јавности да је донето решење 06.09.2021. - "Вечерње новости"
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 12.08.2021.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 07.09.2021.

Обавештени: МЗ "21.октобар", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Инспекторат за заштиту животне средине и туризам, Природно математички факултет, ЈП "Урбанизам", ЈКП "Шумадија"

2) о јавној презентацији/расправи:
Записник са јавног увида/презентавије број XXIV – 02-501-216/21 OD 02. СЕПТЕМБРА 2021
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
Обавештење број XXIV-02-501-216-/21 ОД 16.августа 2021.и позив на Седницу техничке комисије доставњен дана 12. Августа 2021. Године.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
Записник са прве седнице Техничке комисије за давање сагласности на Студију опроцени утицаја на животну средину, Записник број XXIV-02-501-216-/21 ОД 09. Септембра 2021. Године.
26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу