Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о.

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 1506 КО Крагујевац 1, РЈ Крагујевац, (Индустријска зона бб), на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-15/22, од 20.10.2021. године (веза XXIV-02-501-302/21 од 20.10.2021. године)
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "KAPPA STAR RECYCLING" д.о.о., из Београда, ул. Тринаестог октобра бр. 1
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 3832 – поновна употреба разврстаних материјала
5) контакт особа: директор – Марко Јанковић (011/3602-715), шеф РЈ Крагујевац – Млађан Думановић, бр.тел. 066/861-55-45
6) телефон, фаx: 066/861-55-45, е-mail: mladjan.dumanovic@ksr.rs, Ул. Индустријска зона бб
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2.160,00 динара;
- Упитник за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, комплетан опис технологије рада Пројекта;
- Решење из АПР-а, БД 3739/2020 матични број 20599685 од 23. јануара 2020. године (промена података), шифра делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала;
-Информација о локацији, бр. III 05-3250-290/13, од 29.04.2013. године, Град Крагујевац, Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање;
-Мишљење за кп.бр. 1506 КО Крагујевац 1, бр. XXX 02-4/2022, од 21.01.2022. године, Одељења за послове у области урбанизма;
- Решење о озакоњењу, бр. XXX 03-3512-1425/21, од 09.12.2021. године;
-Копија катастарског плана Р=1:500, бр. 953-025-16261/21 од 14. септембра 2021. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
- Извод из листа непокретности број 6866 КО Крагујевац 1, од 15. септембра 2021. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
- Решење о категоризацији објекта о угрожености од пожара – МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације, бр. 217-8675/21, од 09.07.2021., Крагујевац;
- Записник о категоризацији објекта
- Уговор о закупу пословног простора закључен дана 08. августа 2021. године у Крагујевцу између предузећа за промет робе "Меркур ЛТД" д.о.о., Крагујевац, са седиштем у улици Складишни центар број 1, кога заступа директор Новица Димитријевић, и "Папир сервис ФХБ" д.о.о., Умка, из Београда, ул. 13. Октобра бр. 1, кога заступа директор Марко Јанковић;
- Уговор о закупу пословног простора закључен дана 08. августа 2021. године у Крагујевцу између предузећа за промет робе "Меркур ЛТД" д.о.о., Крагујевац, са седиштем у улици Складишни центар број 1, кога заступа директор Новица Димитријевић, и "Папир сервис ФХБ" д.о.о., Умка, из Београда, ул. 13. Октобра бр. 1, кога заступа директор Марко Јанковић;
- Графички прилози
3) друга документација:
- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 7.02.2022.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-15/22 од 7. фебруара 2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке":
Обавештење јавности да је поднет захтев 13.01.2022. – "Крагујевачке"
Обавештење јавности да је донето решење 10.02.2022. - "Крагујевачке"

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 13.01.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 10.02.2022.

Обавештени: МЗ "Лепеница", Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, Еколошко истраживачко друштво "Младен Караман", ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-