Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније"A1 СРБИЈА" "KG3007_02 KG Kragujevac_KVIN"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније"A1 СРБИЈА" "KG3007_02 KG Kragujevac_KVIN", на кп.бр. 10515/8 КО Крагујевац 3 ("Стара Звезда", ул. Краљевачког батаљона бр. 4), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-131/22, од 05.05.2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Бранислав Мрдак, Site Acquistion and Permitting Senior Exspert
6) телефон, фаx, е-mail: 060/0004313
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.160,00 динара
-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "KG3007_02 KG Kragujevac_KVIN", број: 2112/21-52 МĆ (22-261-1/5b) од 20.01.2022. године;
-Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима локација "KG3007_02 KG Kragujevac_KVIN" број: 2112/21-52 L МĆ (22-261-1/5а) од 19.01.2022. године коју је израдила лабораторија "Институт Ватрогас", Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини; Информацију о локацији;
-Уговор о закупу између "JOKER PLUS" д.о.о. Крагујевац, ул. Јосипа Келаве бр. 13 А, које заступа директор Милан Вранић, као закуподавца и "VIP mobile" д.о.о., са седиштем у ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 Београд, кога заједнички заступају старији директор за финансије Милан Залетел и старији директор за технику Натали Делић, као закупац; Решење о потреби израде Студије о потреби процене зтицаја на животну средину, бр. XVIII–501–19/16, од 22.03.2016. године, Градске управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно шпланирање, заштиту животне средине и легализацију, Служба за заштиту животне средине града Крагујевца; графичке прилоге; Специјално пуномоћје А1 Србија д.о.о., којим се овлашћује привредно друштво Институт Ватрогас д.о.о. (Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад)

Суитуациони план са техничким описом опреме.
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице "KG3007_02 KG Kragujevac_KVIN",
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "KG3007_02 KG Kragujevac_KVIN",коју је израдила Институт Ватрогас доо – Војводе Степе број 66, 21000 Нови Сад, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 01.06.2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-131/22, од 05.05.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 19.05.2022.
Обавештење да је донето решење 02.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 20.05.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 02.06.2022.

Обавештени: МЗ "Станово", Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Инспекција за заштиту животне средине града Крагујевца, Природно математички факултет, ЈП "УРБАНИЗАМ", ЈКП "ШУМАДИЈА"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Није било жалби
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу