Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Нове базне станице мобилне телефоније "КГ136 КГУ136 КГЛ136 КГО136 КГ – Корман поље"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Нове базне станице мобилне телефоније "КГ136 КГУ136 КГЛ136 КГО136 КГ – Корман поље", на кп.бр. 1401/1, 1401/2 КО Корман, ул. 19. октобра бб, на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-109/22, од 05. априла 2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "Телеком Србија" А.Д., из Београда, улица Таковска бр. 2, 11000 Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 61100
5) контакт особа: Слободан Илић
6) телефон, фаx, е-mail: 034/330-176, 064/653-23-43, e-mail: slobodan.ilić@telekom.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Обавештење, бр. XXX-02-351-2/2022, од 14.01.2022. године – Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове обједињене процедуре, да није потребно прибављати акт надлежног органа, којим је прописано да постављање носача антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима представља посебну врсту радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа;
- Решење Министарства животне средине и просторног планирања, број 532-04-00083/2010-04 од 17.03.2010. године о испуњавању услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини;

- Решење Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, бр. 119-501-00292/2010-04, од 07.04.2010. године, о испуњавању услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине, Сертификат о акредитацији за Природно - математички факултет Нови Сад, Департман за физику - Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, акредитациони број 01-16;
- Уговор о закупу између друштва за производњу и услуге "НОРМАН" д.о.о. Крагујевац, ул. Војводе Мишића 45а, које заступа директор Ведран Миленковић, општина Крагујевац, као закуподавца и Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво Београд, улица Таковска бр. 2, које заступа генерални директор Владимир Лучић, као закупац, Копија катастарског плана, број: 953-025-22716/2021, од 21.12.2021. године
- Лист непокретности бр. 756, и техничке карактеристике опреме
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ136 КГУ136 КГЛ136 КГО136 КГ – Корман поље" број: СОУ – 1423/22, од 14. марта 2022. године, израђен од стране лиценциране лабораторије ПМФ Нови Сад, Департман за физику - Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења;
- Извештај о испитивању излагања људи високофреквентним електромагнетским пољима, број извештаја: VFU – 1423/22, од 14. марта 2022. године, израђен од стране лиценциране лабораторије ПМФ Нови Сад, Департман за физику - Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења;

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 10. мај 2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-109/22, од 10.05.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење јавности да је поднет захтев 08.04.2022. – "НОВОСТИ"
Обавештење јавности да је донето решење 17.05.2022. - "НОВОСТИ"
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 11.04.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 17.05.2022.

Обавештени: МК "КОРМАН", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Инспекторат за заштиту животне средине и туризам, Природно математички факултет, ЈП "Урбанизам", ЈКП "Шумадија"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-