Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније "A1 СРБИЈА ""КГ3022_02 КГ_Крагујевац_Грошничка река"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније "A1 СРБИЈА ""КГ3022_02 КГ_Крагујевац_Грошничка река", на кп.бр. 1258 КО Крагујевац 2, (улица Ломничка број 9а – на антенском стубу у насељу Грошница), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-152/22, од 24.05.2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Бранислав Мрдак, Site Acquistion and Permitting Senior Exspert
6) телефон, фаx, е-mail: 060/0004313
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.160,00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "A1 СРБИЈА" д.о.о ""KГ3022_02 КГ КРАГУЈЕВАЦ_ГРОШНИЧКА_РЕКА", број 2112/21-51 IT (22-261-1/7б) од 19.јануара 2022. Године
-Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима локација "KГ3022_02 КГ КРАГУЈЕВАЦ_ГРОШНИЧКА_РЕКА" број: 2112/21 – 51 LIT (22-261-1/7а) од 31.јануара.2022. године коју је израдила лабораторија "Институт Ватрогас", Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.
-Решење број XVIII-501-319/09 од 15. марта 2010. године издато од Градске управе за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине – Служба за заштиту животне средине,
-Решење о локацијској дозволи за изградњу челичног антенског стуба за радио базну станицу на катастарској парцели 1258 КО Крагујевац 2 од 24. марта 2010. Године, Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Служба за инфраструктуру,
-Суитуациони план са техничким описом опреме, графичке прилоге, Специјално пуномоћје А1 Србија д.о.о., којим се овлашћује привредно друштво Институт Ватрогас д.о.о. (Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад), да може да обавља послове у оквиру израде документације и прибављања дозвола, Решење број XVIII-3510-160/12 од 28.11.2012. године, Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Служба за инфраструктуру
-Уговор о закупу састављен дана 16.октобра 2009. Године у Београду, између закуподавца Драгољуба Николића, ЈМБГ 0407940720020, 34202 Крагујевац, улица Какањска број 1, и закупца Vip mobile doo Београд, са седиштем у улици Омладинских бригада 21, 11070 Београд, Анекс бр. 2 уговора о закупу А-6621 између закуподавца Драгољуба Николића, ЈМБГ 0407940720020, 34202 Крагујевац, улица Какањска број 1, и закупца Vip mobile doo Београд од 28.09.2011. године;
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице " КГ3022_02 КГ_Крагујевац_Грошничка река"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe КГ3022_02 КГ_Крагујевац_Грошничка река", коју је израдила Институт Ватрогас доо – Војводе Степе број 66, 21000 Нови Сад, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 15.06.2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, -Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-152/22, од 24.05.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 02.06.2022.
Обавештење да је донето решење 14.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 02.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 14.06.2022.

Обавештени: МЗ "Грошница", Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију , Природно математички факултет, ``ЈП`` за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Није било жалби
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-