Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније"A1 СРБИЈА" "КГ3422_01- КГ_Крагујевац_Дата центар"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније"A1 СРБИЈА" "КГ3422_01- КГ_Крагујевац_Дата центар", чија се реализација планира на катастарској парцели број 10440/7 КО Крагујевац 4 (улица Браће Николића бб),, на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-103/22, од 28.03.2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Бранислав Мрдак, Site Acquistion and Permitting Senior Exspert
6) телефон, фаx, е-mail: 060/0004313
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.160,00 динара
-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "КГ3422_01- КГ_Крагујевац_Дата центар", број 2010/21-102МЋ од 29.11.2021. године;
-Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима локација "КГ3422_01- КГ_Крагујевац_Дата центар" број: 2010/21-102 АН од 29.10.2021. године коју је израдила лабораторија "Институт Ватрогас", Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
-Копију плана предметне локације број: 953-1/2012-607 од 27.03.2012. године, извод из листа непокретности број 20515 КО Крагујевац 4 број: 952-1/2012-1933 од 27.03.2012. године;
-Решење о одобрењу за употребу изведених радова за изграђен антенски стуб за радио базну станицу КГ3422_01- КГ 7530-03 КГ "Дата центар", број III-05-351-151 од 30.09.2014, године издато од Градске управе за послове локалне самоуправе и опште управе, Секретаријат за грађевинарство, урбанизам и заштиту животне средине, Служба за инфраструктуру;
-Суитуациони план са техничким описом опреме.

- Графички прилози;
-Кратак опис пројекта радио базне станице "КГ3422_01- КГ_Крагујевац_Дата центар"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ3422_01- КГ_Крагујевац_Дата центар", коју је израдила Институт Ватрогас доо – Војводе Степе број 66, 21000 Нови Сад, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 28.04.2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, -Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-103/22, од 28.03.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист " Новости'':
Обавештење да је поднет захтев 06.04.2022.
Обавештење да је донето решење 04.05.2022.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 06.04.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 04.05.2022.

Обавештени: МЗ " Месна заједница 1. мај", Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију , Природно математички факултет, ``ЈП`` за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Није било жалби
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-