Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније "KГ3198_01 КГ_ Церовац"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније "KГ3198_01 КГ_ Церовац", на кп.бр. 1262/1 КО Церовац, (на aнтенском стубу у месту Церовац, у улици Цара Душана Немањића број 33), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-156/22, од 27.05.2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Бранислав Мрдак, Site Acquistion and Permitting Senior Exspert
6) телефон, фаx, е-mail: 060/0004313
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.160,00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "KГ3198_01 КГ_Церовац број 2812/21-50 MĆ (22-261-1/4b) од 19.јануара 2022. године;
-Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима локација "KГ3198_01 КГ_Церовац број: 2812/21-50 LMĆ(22-261-1/4a) од 31.јануара.2022. године коју је израдила лабораторија "Институт Ватрогас", Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
-Решење број XVIII-501-89/12 од 10.априла 2012. године, да за пројекат радио базне станице "KГ3198_01 КГ_Церовац није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину, Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине – Слижба за заштиту животне средине,
-Решење број XVIII-3510-209 од 12.децембра 2011. године издато од Градске управе за просторно планирање,изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за изградњу, Анекс уговора о закупу број А4521 закључен између Вип мобиле доо, Омладинских бригада број 21, 11070 Београд( као закупца ), и Богдановић Рајице, ЈМБГ 2307945720021 из Церовца,
-Анекс уговора о закупу број А 11710 од 28.фебруара 2011. Године, Уговор о закупу закључен дана 10. фебруара 2009. године, Решење Основног суда у Крагујевцу број О-1875/16 од 18.октобра 2016.године, Суитуациони план са техничким описом опреме, графичке прилоге, Специјално пуномоћје А1 Србија д.о.о., којим се овлашћује привредно друштво Институт Ватрогас д.о.о. (Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад), да може да
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице "KГ3198_01 КГ_ Церовац"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "KГ3198_01 КГ_ Церовац ", коју је израдила Институт Ватрогас доо – Војводе Степе број 66, 21000 Нови Сад, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 15.06.2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, -Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-156/22, од 27.05.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 02.06.2022.
Обавештење да је донето решење 14.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 02.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 14.06.2022.

Обавештени: МЗ "Церовац", Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију , Природно математички факултет, ″ЈП” за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Није било жалби
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-