Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3101_01 КГ_Крагујевац_Аеродром"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Радио - базне станице мобилне телефоније "КГ3101_01 КГ_Крагујевац_Аеродром", на кп.бр. 6527 КО Крагујевац 4, (улица Незнаног јунака број 6 – на антенском стубу у насељу Грошница), на територији града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-155/22, од 27.05.2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "A1 СРБИЈА" д.о.о., (стари VIP mobile), из Београда, улица Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Бранислав Мрдак, Site Acquistion and Permitting Senior Exspert
6) телефон, фаx, е-mail: 060/0004313
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- РАТ у износу 2.160,00 динара
- Копија плана и препис листа непокретности
-Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "KГ3101_01 КГ Крагујевац_Аеродром_1", број 2812/21-51 MČ(22-261-1/3b), израђену 26.01.2022. године од;
- Извештај о испитивању нивоа излагања људи високофреквентним електромагнетним пољима локација "KГ3101_01 КГ Крагујевац_Аеродром_1", број: 2812/21-51 LMĆ (22-261-1/3a) од 31. јануара. 2022. године коју је израдила лабораторија "Институт Ватрогас", Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад, која је овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
-Aкт о урбанистичким условима број XVIII-353-702/08 од 02. маја 2009. године, Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца,
- Решење број XVIII 3510-85 од 30. новембра 2011. године, Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за изградњу,
-Решење број XVIII-501-274/15 од 12.октобра 2015. године издато од Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине,Служба за заштиту животне средине, да за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније "КГ3101_01 KГ_Крагујевац_Аеродром_1" (проширење постојеће радио базне станице), на кп.бр. 6527 КО Крагујевац 4, улица Незнаног јунака бр. 6, на територији Града Крагујевца, од стране носиоца пројекта "VIP mobile" d.o.o., није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину,
- Ситуациони план са техничким описом опреме, графичке прилоге, Специјално пуномоћје А1 Србија д.о.о., којим се овлашћује привредно друштво Институт Ватрогас д.о.о. (Булевар војводе Степе бр.66, Нови Сад), да може да обавља послове у оквиру израде документације и прибављања дозвола,
-Уговор о закупу састављен дана 29.априла 2008. године у Београду, између закуподавца Скупштине станара стамбене зграде у улици Незнаног јунака број 6 у Крагујевцу коју заступа Шито Салко, председник Скупштине станара са једне стране и закупца Vip mobile doo Београд, са седиштем у улици Омладинских бригада број 21, 11070 Београд, кога заступа члан Управног одбора Дарко Парун и члан управног одбора Роланд Хаиднер
- Графички прилози;
- Кратак опис пројекта радио базне станице " "КГ3101_01 КГ_Крагујевац_Аеродром"
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:
- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ3101_01 КГ_Крагујевац_Аеродром", коју је израдила Институт Ватрогас доо – Војводе Степе број 66, 21000 Нови Сад, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 15.06.2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, -Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-155/22, од 27.05.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке новине'':
Обавештење да је поднет захтев 02.06.2022.
Обавештење да је донето решење 15.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 02.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 14.06.2022.

Обавештени: МЗ "Аеродром", Институт за јавно здравље, ЈКП "Водовод и канализација", Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију , Природно математички факултет, ``ЈП`` за урбанизам

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.
Није било жалби
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-