Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Нове базне станице мобилне телефоније "КГ66 КГУ66 КГЛ66 КГО66 КГЈ66 – КГ – ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА"

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Нове базне станице мобилне телефоније "КГ66 КГУ66 КГЛ66 КГО66 КГЈ66 – КГ – ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА", у Крагујевцу, на кп.бр. 922/1 КО Крагујевац 3, ул. Сестре Јањић бр. 6, на територији Града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXIV-02-501-176/22, од 22. јуна 2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "Телеком Србија" А.Д., из Београда, Булевар уметности 16а, 11000 Београд
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Јелена Мавреновић
6) телефон, фаx, е-mail: 034/330-176, 064/6670-456, e-mail: jelenam@telekom.rs
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефонијe "КГ66 КГУ66 КГЛ66 КГО66 КГЈ66 – КГ – ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА", број: СОУ – 1414/22, од 17. марта 2022. године, коју је израдила лиценцирана лабораторија ПМФ Нови Сад, Департман за физику - Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, Трг Доситеја Обрадовића бр. 4, 21000 Нови Сад, овлашћена за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини; попуњен Прилог 1 предвиђен Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 69/05);
Извештај о испитивању излагања људи високофреквентним електромагнетским пољима, број извештаја: VFU – 1414/22, од 14. фебруара 2022. године, израђен од стране лиценциране лабораторије ПМФ Нови Сад, Департман за физику - Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења;
Информација о локацији, бр. XVIII-350-697, од 13.09.2012. године – Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине, Служба за инфраструктуру града крагујевца,
Решење Министарства животне средине и просторног планирања, број 532-04-00083/2010-04 од 17.03.2010. године о испуњавању услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини,
Решење Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, бр. 119-501-00292/2010-04, од 07.04.2010. године, о испуњавању услова за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне Покрајине Војводине, Сертификат о акредитацији за Природно - математички факултет Нови Сад, Департман за физику - Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, акредитациони број 01-167,
Уговор о закупу између Факултата инжењерских наука, 34 000 Крагујевац, ул. Сестре Јањић бр. 6, кога заступа декан Мирослав Бабић, као закуподавца и Предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" акционарско друштво Београд, улица Таковска бр. 2, које заступа извршни директор за мрежу Филип Банковић, као закупац,
Копија катастарског плана, број: 953-1/2012-456, од 13.03.2012. године,
Лист непокретности бр. 952-1/2012-1449, од 13.03.2012. године и техничке карактеристике опреме,
графичке прилоге, као и доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
- Лист непокретности бр. 756, и техничке карактеристике опреме
- доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.160,00 динара.
3) друга документација:

Одлука о потреби процене утицаја:

Решење да није потребна процена утицаја донето: 12. јул 2022.
1) назив надлежног органа: Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-176/22, од 22.06.2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење јавности да је поднет захтев 14.07.2022. – " Крагујевачке "
Обавештење јавности да је донето решење 14.07.2022. - "Крагујевачке"
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 30.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 14.07.2022.

Обавештени: МК "ВАШАРИШТЕ", Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП "Водовод и канализација", Инспекторат за заштиту животне средине и туризам, Природно математички факултет, ЈП "Урбанизам", ЈКП "Шумадија"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:

8. Жалба.

9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-