Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 14914/1 КО Крагујевац 1, (Улица Кормански пут бб)

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Постројење за складиштење и третман неопасног отпада, на катастарској парцели број 14914/1 КО Крагујевац 1, (Улица Кормански пут бб), на територији града Крагујевца.
2. Евиденциони број захтева: : XXIV-02-501-105/22
3. Број досијеа: XXIV-02-501-105/22, од 31.03.2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "RECYCLING 3K" д.о.о., из Крагујевца, ул. Кормански пут бр. 27
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 3832 – поновна употреба разврстаних материјала
5) контакт особа: директор – Златан Алексић
6) телефон, фаx: 064/2799647, е-mail: recycling3k@gmail.com
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2.160,00 динара;
- Упитник за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, комплетан опис технологије рада Пројекта;
- Решење из АПР-а, БД 81264/2021 матични број 21218324 од 8. октобра 2021. године, шифра делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала;
-Информација о локацији, бр. XXX 02 350-1673/21, од 05.10.2021. године, Град Крагујевац, Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма;
-Копија катастарског плана Р=1:1000, бр. 953-1/2021-886 од 18.08.2021. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Крагујевац;
- Извод из листа непокретности број 10654 КО Крагујевац 1, од 17.08. 2021. године, Републички геодетски завод;
- Уговор о закупу непокретности закључен дана 01. марта 2022. године у Крагујевцу између закупца "Recycling 3K" д.о.о., Крагујевац, са седиштем у улици Kормански пут број 27, кога заступа директор Златан Алексић, и закуподавца Златан Алексић из Крагујевца, улица Мине Караџић 42;
- Графички прилози
3) друга документација:
- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 20.04.2022.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-105/22, од 20. априла 2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке":
Обавештење јавности да је поднет захтев 07.04.2022. – "Крагујевачке"
Обавештење јавности да је донето решење 21.04.2022. - "Крагујевачке"

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 06.04.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 20.04.2022.

Обавештени: МЗ "Лепеница", Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-