Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекат – Индустријиски комплекс- линија за производњу маргарина, биљних уља и прашкастих производа, на катастарској парцели број 10440/15 и 10440/20 КО Крагујевац 4

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Пројекат – Индустријиски комплекс- линија за производњу маргарина, биљних уља и прашкастих производа, на катастарској парцели број 10440/15 и 10440/20 КО Крагујевац 4, на територији града Крагујевца, од стране носиоца пројекта КОНВОЈ ТРАНС" доо, Складишни центар бр.3, 34000 Крагујевац
2. Евиденциони број захтева:187/22
3. Број досијеа: XXIV-02-501-169/22 oд 16.јуна 2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: '' КОНВОЈ ТРАНС" доо, Складишни центар бр.3, 34000 Крагујевац
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 4941 друмски превоз терета
5) контакт особа: Марина Марковић
6) телефон, фаx: 034/339109, е-mail: office@konvojtrans.com
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- доказ о уплати таксе у износу 2160,00 динара;
Упитник за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, комплетан опис технологије рада Пројекта
Извод о регистрацији привредног субјекта; РГЗ Служба за катастар непокретности Крагујевац, Копија катастарског плана, бр. 952-04-025-16379/2021 од 12.08.2021. године, размера 1:500;
РГЗ Служба за катастар непокретности Крагујевац,
Копија катастарског плана водова, бр. 956-04-304-1733/2021 од 12.08.2021. године, размера 1:1000;
Локацијски услови,
Градска управа за развој и инвестиције , Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за послове изградње, Број у ЦЕОП-e: ROP-KRG-25236-LOCH-2/2021 од 10.01.2022. године;
Услови ЈП „ПУТЕВИ“ Крагујевац, бр. 05-1950/21 од 23.08.2021. године;
Услови ЈП „СРБИЈАГАС“, 05-03-2/713 од 17.08.2021. године; Услови Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Крагујевац, бр. 8W.1.0.0-163653-21 од 24.08.2021. године;
Услови ENERGETIKA d.o.o. Крагујевац, бр. 1208/21 од 18.08.2021. године;
Услови Телеком Србија, бр. 387794/3-2021 од 06.09.2021. године; Услови ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, бр. 12211/1 од 27.08.2021. године;
Обавештење МУП, Сектор за ванредне ситуације, 09.15.2.2 бр. 217-13448/21-2 од 25.11.2021. године;
Услови МУП, Сектор за ванредне ситуације, 09.15.2.2 бр. 217-13447/21-3 од 24.11.2021. године;
Услови ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, бр. 11620/1 од 28.12.2021. године;
Услови Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, бр. 2199-03 од 25.11.2021. године;
Услови Министарства здравља, Сектор за инспекцијске послове, Одељење санитарне инспекције, Одсек за санитарни надзор Крагујевац, бр. 530-53-00884/21-10 од 21.12.2021. године;
Мишљење о потреби поступка процене утицаја на животну средину; Градска управа за развој и инвестиције , Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, одељење за заштиту животне средине, бр. XXIV-1298/21 од 06.12.2021. године и остала документација неопходна за одлучивање у поступку.
- извод из АПР-а, БД 62067/2021 матични број 21704644 од 27.јула 2021. године, шифра делатности 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала;
-ситуациони приказ комплекса.
- графички прилози
3) друга документација:
Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 07.07.2022.
назив надлежног органа: Град Крагујевац – Градска управа за развој и инвестиције, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, Одељење за заштиту животне средине Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXIV-02-501-169/22 oд 16.јуна 2022 године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Обавештење да је поднет захтев 23.06.2022. Локални недељник "Новости"
Обавештење да је донето решење 09.07.2022. Локални недељник "Новости"
Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 22.06.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 08.07.2022.

Обавештени: МЗ "Илићево ", Институт за јавно здравље, Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма - Инспекција за заштиту животне средине Града Крагујевца, Природно математички факултет, ЈП "Урбанизам" ЈКП "ШУМАДИЈА"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.
16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;

2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-