Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја Инсталација компримованог природног гаса на бензинској станици MARKO TRANS CARGO

1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:
Инсталација компримованог природног гаса на бензинској станици MARKO TRANS CARGO, на кп.бр. 10467 КО Крагујевац 4, (улица Саве Ковачевића бр. 58 А), на територији Града Крагујевца
2. Евиденциони број захтева:
3. Број досијеа: XXV-02-501-145/22 од 17. мај 2022. године
4. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
1) име/назив предузећа: "MARKO TRANS CARGO" д.о.о., из Београда, (ул. Булевар Михаила Пупина бр.10г/351, 11 070 Нови Београд)
3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 60250 – Превоз робе у друмском саобраћају
5) контакт особа: Марко Којовић
6) телефон, фаx: 065/84 58 854, е-mail: office@markotc.com
5. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта:
1) упитник - Прилог 2 или 4:
2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
- Доказ о уплати таксе у износу 2.160,00 динара;
-Решење о одобрењу извођења радова, бр. ROP-KRG-17718-ISAW-4/2021, од 16.11.2021., Одељења за послове обједињене процедуре,
-Решење МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, бр. 217–6258/22-2, од 04.05.2022. године, којим се утврђује да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком документацијом,
-Геодетски снимак изведеног стања станице компримованог гаса са инсталацијама и постројењем за пуњење моторних возила компримованим гасом, од 24.04.2022. године и остала документација неопходна за одлучивање у поступку.
-Увидом у достављену документацију и стање на терену, након спроведеног поступка разматрања захтева, надлежна управа је утврдила да за горе наведени ПРОЈЕКАТ није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
3) друга документација:
- Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна студија процене утицаја донето: 01.јун.2022.
1) назив надлежног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ, Секретаријат за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине - Одељење за заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-145/22 од 17. мај 2022. године
7. Подаци о обавештавању јавности:
Дневни лист "Крагујевачке":
Обавештење јавности да је поднет захтев 19.мај.2022. – "Крагујевачке"
Обавештење јавности да је донето решење 02.јун.2022. - "Крагујевачке"

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 19.мај.2022.
Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 02.јун.2022.

Обавештени: МЗ "Бубањ", Институт за јавно здравље, Сектор за инспекцијске послове и комуналну полицију-Одељење за инспекцијске послове-Инспекторат за заштиту животне средине и туристичку инспекцију, Природно математички факултет, , ЈП "Урбанизам"

2) о јавној презентацији/расправи:
3) подаци и документи о учешћу јавности:
8. Жалба.
Жалби није било.
9. Одлука по жалби.
10. Подаци о достављању одлуке по жалби.
11. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.
14. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

17. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

18. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
19. Подаци о
1) студији о процени утицаја на животну средину;
2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

20. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
21. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
22. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
23. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
24. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
25. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.

26. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
27. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
28. Подаци о инспекцијској контроли:.
1) датум и време контроле:
2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
3) начин вршења инспекцијске контроле:
4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
5) наложене мере:
6) изречене санкције:
29. Подаци о овлашћеном лицу
-