19. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-12/18-I
Дана: 28.08.2018. године
Крагујевац

На основу члана 30. став 1. Статута града Крагујевца (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 25/15-пречишћен текст), члана 43. став 2. члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 24/14 – пречишћен текст),

САЗИВАМ

XIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 04.09.2018. године (уторак) са почетком у 9,00 сати

За седницу предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1. Предлози одлука о:

  • престанку мандата одборника и
  • потврђивању мандата одборника

2. Предлог Плана генералне регулације “НАСЕЉА КОШУТЊАЧКИ ВИС“.

3. Предлог одлуке о прихватању предлога за доношење Статута града Крагујевца.

4. Предлог одлуке о обезбеђивању јавног осветљења.

5. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за планове.

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут о изменама Статута Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац.

7. Предлог решења о давању сагласности на Извештај о пословању Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац“ за 2017.годину.

8. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац“ остварене у пословној 2017.години.

9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

10. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове на телефон 306-124.