25. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 25. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 28.06.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати
Допуна материјала 25. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 28.06.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати
Република Србија Град Крагујевац СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА Број: 06-11/19-I Дана:  21.06.2019. године Крагујевац На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 28.06.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

   За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД 

 1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину
 2. Предлог Плана детаљне регулације за изградњу далековода 35 kV од ТС 35/10 kV, КГ 010 ''Кнић'' до ТС 110/35/10 кV, КГ0024 ''Страгари'', преко ТС 35/10 кV, бр. КГ023 ''Баре'' на територији града Крагујевца
 3. Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Крагујевца.
 4. Предлог одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града Крагујевца.
 5. Предлог  одлуке  о  изменама и допунама  Одлуке  о  такси превозу
 6. Предлози аката о давању сагласности на акте из области установа  културе
  • Предлог  одлуке  о  допунама  Одлуке  о  оснивању  Центра за неговање традиционалне културе  ''Абрашевић''   Крагујевац
  • Предлог oдлуке о допунама Одлуке о оснивању Установе Дом омладине ''Крагујевац'' у Крагујевцу
  • Предлог  одлуке  о  допунама  Одлуке  о  оснивању  Установе културе  ''Кораци''  у Крагујевцу
  • Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о оснивању Музичког  центра  у  Крагујевцу
  • Предлог одлуке о  допунама  Одлуке  о оснивању Установе ''Позориште за  децу''  Крагујевац
  • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о преузимању вршења оснивачких права над  Историјским архивом Шумадије  Крагујевац
  • Предлог одлуке о  измени и допуни  Одлуке  о  преузимању вршења оснивачких права над Заводом за заштиту споменика културе  Крагујевац
  • Предлог одлуке о измени и допунама  Одлуке  о  преузимању права и дужности оснивача  над  установом  Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу
  • Предлог  oдлуке о измени и допунама  Одлуке  о  преузимању права и дужности оснивача над установом Народни музеј у Крагујевцу
  • Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о преузимању права и дужности оснивача  над  установом  Спомен парк  ''Крагујевачки октобар'' у
  • Предлог  oдлуке о измени и допунама  Одлуке  о  преузимању права и дужности оснивача над установом Књажевско српски театар у  Крагујевцу
 7. Предлози аката о давању сагласности на акте јавних и јавно комуналних предузећа 
  • Предлог одлуке о изменaма Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ''Градска агенција за саобраћај'' Крагујевац
  • Предлог одлуке о  изменама и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  Шумадија Крагујевац
  • Предлог  одлуке о  изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа  ''Водовод и канализација'', Скупшини града Крагујевца на разматрање и одучивање
 8. Предлог oдлуке о измени Одлуке о оснивању Привредног друштва ''Радио телевизија Крагујевац'' доо Крагујевац
 9. Предлози одлука:
  • о одређивању назива улици ''мајора Светомира Трифуновића''.
  • о одређивању назива скверу ''Хероји са Кошара''.
 10. Предлог закључка о прихватању Годишњег финансијског извештаја ПД „Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. Крагујевац за пословну 2018. годину
 11. Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама и допуни Програма пословања Привредног друштва „Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. Крагујевац за 2019. годину.
 12. Предлог закључка о прихватању Редовног годишњег финансијског извештаја и извештаја о пословању Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам Крагујевац за 2018. годину
 13. Предлог решења о давању сагласности  на  Програм o изменама и допунама Програма  пословања   ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019.годину
 14. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 15. Одборничка питања
Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.