28. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Друга допуна материјала 28. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 01.11.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Допуна материјала 28. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 01.11.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-24/19-I
Дана:  25.10.2019. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

XXVIII РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

За 01.11.2019. године (петак) са почетком у 9,00 сати

 За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД 

 1. Предлог одлуке о одређивању назива улицама и засеоцима у насељеним местима на територији града Крагујевца
 2. Предлог oдлуке о употреби печата и штамбиља града Крагујевца
 3. Предлог oдлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији града Крагујевца
 4. Предлог одлуке о изменама и допунама  Одлуке o условима и начину  обављања комуналне делатности димничарских услуга
 5. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају
 6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
 7. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца
 8. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења
 9. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуке Скупштина Спортско привредних друштава о статусној промени припајања
 10. Предлог oдлуке о измени Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац
 11. Предлог одлуке о повећању основног капитала Спортског привредног друштва „Раднички“ д.о.о. Крагујевац
 12. Предлози одлука о давању сагласности на Статуте о измени и допуни Статута и то:
  • Центра за неговање традиционалне културе  ''Абрашевић''   Крагујевац
  • Установe Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу
  • Установе Дом омладине ''Крагујевац''  у Крагујевцу
  • Историјског  архива  Шумадије  Крагујевац
  • Установе културе  ''Кораци''  у  Крагујевцу
  • Музичког центра у  Крагујевцу
  • Установе ''Позориште за  децу''  Крагујевац
  • Установe  Народни  музеј  у Крагујевцу
  • Установe  Књажевско српски театар  у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе  Крагујевац
 13. Предлози решења о давању сагласности на Одлуке о измени Финансијских планова за 2019. годину и то:
  • Центра за неговање традиционалне културе  ''Абрашевић''   Крагујевац
  • Установе Историјски архив Шумадије Крагујевaц
  • Установе Народна библиотека ''Вук Караџић'' у Крагујевцу
  • Установе Дом омладине ‘’Крагујевaц’’ у Крагујевцу
  • Установе културе ''Кораци''
  • Музичког центра у Крагујевцу
  • Установе "Позориште за децу" Крагујевац
  • Установе Књажевско српски театар у Крагујевцу
  • Установе Спомен парк ''Крагујевачки октобар'' у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе  Крагујевац
 14. Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Спортског привредног друштва “Женски кошаркашки клуб Раднички” д.о.о. Крагујевац са финансијским планом и посебним програмом и динамиком коришћења средстава субвенција за 2019. годину
 15. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 16. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу. Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца. Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за скупштинске послове  на телефон 306-124.