01. редовна седница Скупштине града Крагујевца

Допуна материјала 01. редовне седнице Скупштине града Крагујевца заказане за 14.09.2020. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

Република Србија
Град Крагујевац
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: 06-10/20-I
Дана:  07.09.2020. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу члана 42. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 38. став 1. алинеја 1, члана 69, 71. и 73. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 24/14-пречишћен текст),

САЗИВАМ

I РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

за 14.09.2020. године (понедељак) са почетком у 9,00 сати

  За седницу предлажем следећи :

 ДНЕВНИ РЕД

 1. Предлог oдлуке о прихватању Иницијативе  за  подизање споменика професору Панти Милановићу у Горњим Јарушицама
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлукe Надзорног одбора ЈКП  Шумадија Крагујевац о набавци основних средстава
 3. Предлог одлуке о повећању капитала Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац, Крагујевац
 4. Предлози одлука о давању сагласности на статуте о изменама и допунама Статута:
  • Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ Крагујевац
  • Историјског архива Шумадије у Крагујевцу
  • Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу
  • Установе Дом омладине „Крагујевац“ у Крагујевцу
  • Установе културе „Кораци“ у Крагујевцу
  • Mузичког центра у Крагујевцу
  • „Позориште за децу“ Крагујевац
  • Установе Спомен парк „Крагујевачки октобар“ Крагујевац
  • Књажевско – српског театра у Крагујевцу
  • Завода за заштиту споменика културе Крагујевац
 5. Предлози аката о прихватању редовних финансијских извештаја, извештаја о раду и извештаја о пословању
  • Предлог закључка о прихватању Извештаја о раду са  финансијским извештајем ПД Бизнис иновациони центар д.о.о. Крагујевац за 2019. годину
  • Предлог закључка о прихватању редовног годишњег Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину
  • Предлог закључка о прихватању  Финансијског извештаја ЈКП ''Водовод и канализација'' Крагујевац  за I-XII  2019. године
  • Предлог закључка о прихватању Извештаја о пословању са Годишњим финансијским извештајем Јавног стамбеног предузећа ''Крагујевац'' Крагујевац за 2019. годину
  • Предлог закључка о прихватању редовног Годишњег финансијског извештаја  и Извештаја о пословању  "Шумадија сајам", доо  Крагујевац за 2019. годину
  • Предлог закључка о прихватању Годишњег финансијског извештаја ПД Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац за 2019. годину.
 6. Предлози аката о давању сагласности на расподелу добити
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређење добити ЈКП Водовод и канализација за 2019. годину
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити остварене у пословној 2019.години Јавног стамбеног предузећа "Крагујевац" Крагујевац
  • Предлог  одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП Шумадија Крагујевац за 2019. годину
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити „Шумадија сајам“, доо Крагујевац за 2019. годину
  • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели  добити ПД Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац за 2019. годину
 7. Предлози решења о давању сагласности на
  • Одлуку  о  покрићу губитка ''Градска агенција за саобраћај'' доо Крагујевац
  • Одлуку о усвајању ванредног финансијског извештаја ''Градска агенција за саобраћај'' доо Крагујевац за 2019. годину
 8. Предлози аката о давању сагласности на прогораме о измени програма пословања и посебних програма пословања
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања Спортског привредног друштва ''Женски фудбалски клуб Раднички 1923''  д.о.о. Крагујевац и Програм коришћења средстава субвенција за 2020. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Привредног друштва „Центар за стрна жита“д.о.о. Крагујевац за 2020. годину.
  • Предлог решења о давању сагласности на  Програм о изменама Програма пословања Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923''  д.о.о.  Крагујевац за 2020. годину.
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о другој измени Програма пословања ПД „Центар за пољопривреду и рурални развој“ д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам  Крагујевац за 2020. годину.
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2020. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Посебног програма за коришћење средстава из буџета Града Спортског привредног друштва ''ФК Раднички 1923'' д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на Програм о измени Посебног  програмa за коришћење средстава из буџета Града Спортског привредног друштва ''Раднички'' д.о.о. Крагујевац за 2020. годину
  • Предлог решења о давању сагласности на  Програм о изменама Програма за коришћење и распоређивање субвенција  Друштва са ограниченом одговорношћу за туризам, угоститељство и сајамске манифестације Шумадија сајам  Крагујевац  за 2020.годину
 9. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења
 10. Одборничка питања

Материјал за седницу достављамо Вам у прилогу.
Седница ће се одржати у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Молимо да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите Секретаријат за послове органа  Града  на телефон 306-124.